Search form

1 Corintios 12

Diosun Yushin Pepatun jaska jatu yuimatidukidi Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, jaska Diosun Yushin Pepatun matu tibiki jikitan jawen aka kushipa tibi matu amamiskidi jau man tapin pewanunbun matu yuinun ninkakanwen. 2Jesús man ikunwandiama yushin chakabun ja dami betsa chakabu jiwea jayama inun jancha jayamatun jawa shinanma jaskati dabanen matu iyua man kenwankubainidan, jaskadan, man unaiin. 3Jamen betsadan, Diosun Yushin Pepa jayatun jawen jancha yuixunikan Jesús yuputidumajaidaki. Ja inun, yuda betsandi chanima yuikin: “Jesucristo en Xanen Ibuki”, iwanan, yuitidumaki, Yushin Pepatun kushipawen medabewamawen taeadan. Jaskaki, shinaindakanwen.

Diosun Yushin Pepatun jawen kushipawen Diosun daya nuku ama akeakemiskiaki, na janchadan

4Janua nun ikunwainbu tibi nun jawen kushipanamei inun nun medabenamenunbun Yushin Pepatun jawen kushipa betsa tibi nuku yunua akeakekin jabias Yushinin nuku yunumiski. 5Ja inun, medabenanti betsa betsapa nuku akeakekinan, jabias Xanen Ibu Jesucriston nuku tibi nuku yunumiski. 6Epa Dios nun dayaxunaidan, jaska nuku tibitun jawen daya nun axuain betsa betsapa nuku tibiwen kainmamiski. Jaska wakin jabias Epa Diosun nuku amakin jawen kushipawen nun jawenabu nuku tibi yunua akeakemiski. 7Diosun nuku yunukin chanima xabakabi jawen Yushin Pepawen nuku tibi medabenanti shadawakin ikunwainbu dasibibu paxkatima wakin nuku yunua akeakemiski. 8Yushin Pepawen yuda bestibu tibi jawen kushipa yunukin Diosun shinanwen xabakabi jau janchanunbun unanepa kayabibu jatu wamiski. Jabias Yushinwen bestibu tibi xabakabi pe yusinti shadawakin ichapa unanjaidaibu yusinanbu jatu wadiamiski. 9Betsa jabias Yushinwen jawen kushipa yunukin jawa dateama shinan betsa betsapama ikunjaidawanikabu wakin betsa isin teneaibu jatu kaya wakin xuxawanika wakinan, 10betsa jaska tsuan atiduma jawen kushipa unanmati dami betsa betsapa wanikabu wakin betsa jadatuda yushin chanima chaniai inun jadatuda yushin chani chakai unantidubu jatu wakin betsa jancha tapindiamawen janchatidubu wakin betsandi jabun jancha ninkatan matun janchawen jatu xabakabi maewaxunika wakin Diosun nuku tibi yunua akeakediamiski, 11jaska tibi nuku wakin Diosun Yushin Pepatun jawen kushipawen Diosun daya nuku amakin jaska bechipaiai keska yuda tibi jawen kushipa yunua akeakekinan.

Jesús ikunwain dasibibudan, pabu tibi yuda keskakiaki, na janchadan

12Nukun yuda bestichaibia nukun pabu tibi tsamia akeakeadan, dasibidan, yuda bestichaiki. Jaska keskai nun Cristo ikunwain betsa betsapabia nun jawen yuda bestichai keskaki. Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. 13Jabiaskadi wakin nun jabun ikunwain tibi judiobu inun judiobuma inun, esclavo dayadu inun tsuan dayaduman nun Jesús ikunwanyan nuku duawakin jabias Yushin Pepa Diosun ma nuku inan akeakeken ikunwain betsabuki dasinun nun ikaya jenewen nuku nashimabu ja Yushinin nukun yuda bestichai keska wamiski.

14Jaska keskadan, nukun pabu paxka tibi jayamaki. Jakia pabu midima nun jayaki. Jaska matu yuinun ninkakanwen. 15Januxun nukun taen meken shinankin yuikin: “En mekenmawen taea en jawen yudamaki”, iwanan, yuibiaya dasibi ja yudaki tsamiaki. 16Ja inun, pabinkin bedu shinankin yuikin: “En bedumawen taea en jawen yudamaki”, iwanan, yuibiaya dasibi ja yudaki tsamidiaki. 17Yuda dasibi beduskenan, ¿jawawen ninkatidubumen? Jaska inun, yuda dasibi pabinkiskenan, ¿jawawen xetetidubumen? Yuda pabu tibi jawen daya jaya keska ikunwain tibi jawen daya jayadiki. 18Januxun nuku tibi Diosun katutan jaska bechipaiai keska wakin nun ja dayaxununbun jaska daya nuku yunua akeakemiski, yuda pabu tibi keska wakinan. 19Nukun pabu tibi nun bestichaiyadan, nun yudauma ikeanaii. 20Jakia chanima nukun punyan inun nukun kishi inun nukun tae inun nukun buxka inun dasibi betsa betsapa nun jayadan, nun yuda bestichai jayaki.

21Ja inun, bedun meken yuikinan: “En mia jayakatsi ikamaki”, atidumaki. Ja inun, buxkapandi tae yuikin: “En mia jayakatsi ikamaki”, atidumadiki. 22Jaskadada dasibi ikunwainbu nun medabenamemis yusinkin nukun yuda kayabikidi yusinkin en matu ninkamaidan, ea ninkakanwen. Jawada nukun yuda anu nebiaken nun shinainsmadan, nukun mentsis inun nukun beshpi inun nukun dekin inun nukun bu inun nukun dani ja tibi jayama nun bika tenei jiwetidubuki. 23Jaska inun, dakekin jawada yuda betsabu nun uinmakatsi ikama yaushikin ja junenun ika tadi sawekin achimai nun jawenduamiski. 24Jakia jawakida nukun yuda dakeama junekatsi ikama nun jawa bepuismaki. Jamen jawakida nukun yuda dakeai inun ibubis nun dakemis Diosun nuku achimakin jawendua nuku wamiski. 25Jaska nukun yuda paxkaisma keskai ikunwainbu dasibi shinan betsa betsapa nun jayama jabiaskas nun shinainbu jabube duanamei ikunwain betsabu uinkin jatun jamapai tibi jayabumawen jatuwen nuikin nun medabenanunbun Diosun nuku katumakeakemiski. 26Jaska inun, nukun pabu betsan jawada bika teneaya dasibi yuda isin tenemiski. Jaska keskadiai ikunwain betsa jawada chakabu teneaya dasibibun jabetan tenetidubuki. Ja inun, nukun pabu betsaki jawada jawendua nun sawemaya nukun yuda jidabi jawenduamiski. Jaska keskadiai ikunwain betsa tsuanda kenwankin duawaibun dasibi jawen nun benimamiski.

27Jamen matu dasibi man yuda betsa tibibiaken Diosun Yushin Pepatun medibi tibi matu kushipa waya daya betsa betsapa Diosun matu yunua akeakeadan, man jabias Criston yuda keskabuki. 28Jaska tibi nun jayanunbun Diosun jaska bechipaikin jawen daya tibi nuku yunukin ja dukun Jesúsun kushipayabu wakin ja kachu Diosun jancha kakape yuixunikabu wakin ja kachu yusinkin tapinmanikabu wakin janua ikunwain betsabu jabun tsuan atiduma dami wanikabu inun jabun isin teneaibu xuxawanikabu inun jabun medabewanikabu inun xanen ibu keska wakin yununikabu wakin januxun jancha betsa tapindiamawen janchatidubu wakin jaska tibi nuku yunua akeakeniki. 29Nun dasibi jaskabia ikunwainbu tibi nun dasibi Jesúsun tsuma kushipayabuma man unaiin. Ja inun, dasibibudi Diosun jancha kakape yuixunikabumaki. Ja inun, dasibibundi yusinkin tapinmabumadiki. Ja inun, jaska tsuan atiduma dami wai dasibibundi atidubumaki. 30Ja inun, dasibibundi isin teneaibu xuxawabuma inun dasibibundi jancha betsa tapindiamawen janchabuma inun dasibibundi jatun jancha nukun janchawen yuda betsabu yuixuntidubumadiki. Man jaska jaya tibi man unaiin. 31Jaska tibi man jayawen taexun unankin matunabu medabewakubaini pe jiwekin jawen Yushin Pepatun kushipawen jawada pepa Diosun bechipaijaidai jayakatsis ikin yukakubainkanwen.

Nuikipa kayabidan, eskakiaki, na janchadan

Man jaskai pepai jiwetidubiaken jatun ja binua en matu yuiai ninkakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index