Search form

1 Corintios 13:8

8Yudabun Diosun jancha xabakabi yuimisbu Diosun jatu jenemai inun, yuda betsabudi jancha tapindiamawen janchai Diosun jatu jenemaxanai inun, jamapai shadabu unankin keyubiakubainshinabu jaska tibi Diosun yamawaxanikiki. Jakia Jesúswen taea nuikipabu betsawen nuikin medabewakin jeneisbuma jaska besti keyuama ixankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index