Search form

1 Corintios 15:1-2

Jesús mawashina Diosun bestenwan uinibukidi yusinikiaki, na janchadan

1-2En betsabu inun en puibuun, Diosun kakape Jesúskidi en matu yusianyan ninkakin shinan chakayamakin unanxubida bechipaikin Jesús man ikunwanixun chibankin shinankubaini chintuanma man kushipakunkainaya ja kakapewen Diosun matu mekeawen taea mestentan man jamen ikunwanma ini unankin matu ana yuinun ninkaidakanwen. 3Jaska dukun ean unankin tapinixun en matu yusintanidan, eskaki, ninkaidakanwen. Jaska Diosun jancha yuixunikabun kene tibiwen yuini keskai yusinkin: “Nukun chakabu buanun ika Mesías Cristo mawaxanikiki”, inibu jaska kenenibu meneni keska nun matu yusinkubaintaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index