Search form

1 Corintios 15:12

Jesús bestenwani keska wakin ikunwainbu mawakubainaibu Diosun jatu bestenwandiaxanikiaki, na janchadan

12Jamen betsadan, Cristo mawashina Diosun bestenwanikidi nun matu yusinbiamisken ¿jaskakin: “Mawabun yuda ana besteanma ixanikiki”, iwanan, jatiditun shinankin Corinto anuxun yuimisbumen? Man jaska shinainbu matu ana yusinun ninkaidakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index