Search form

1 Corintios 15:52-53

52-53Badi jawen jenei keyuaitian jawaida nun betsupe imis keskai Jesucristo juaya Diosun nai tsuman trompeta chaan akaya mawabu Diosun bestenwanyan yuda kayabi chapumistun jawada chapuisma bikin yuda bena ana mawatiduma biaya nuku nun jiweyuabu nuku dasibi dami wakin betsa wadiaxanikiki. 54Jaskai kaikidi Dios yuixunika Isaíasin kenekin: “Ana tsua mawama iki kai Mesíasin mawa maemaxanikiki”, ini xabakabi chanima ani nun unaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index