Search form

1 Corintios 2

Jesucristo cruzkia nuku mawaxuni kakape Pablon jatu yusinkubainikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, matun maewan Corinto anu jikitan jancha jawendua kemu paewen matu yusin keanma Diosun kakape uatian junebianiken xabakabi jakidi besti en matu yusinkubainiki. 2Jesucristo cruzkia mawakin jawada nuku axuni man ninkakin ikunwanunbun ana jamapai miyui tibi betsa betsapakidi shinankatsi ikama Jesucristo bestikidi jas shinankin yusiin en matube jiwekunkainiki. 3Janua en Jesúsun kushipaya matu anu kaimaxun jaska bebunkidi kenkin kanekatsi ikama babua dateyabi juinti xudubiaxun en matu yusinyukubainiki. 4-5Janua yusinan betsan jancha jawendua yuiaya ja ninkatan jatun jancha bechipaikin ichapabun jawaida chibantidubuki. Jakia ea matu anu kaxun yusiin janchaidan, unanepa janchamis keskawen en matu yusianma iniki. Jamen jaskama Diosun Yushin Pepa inun Diosun kushipa bestiwen ea amakin matu medabewamaya jaska yudabu unanepakin yusinmisbu keskamawen en matu ikunwanmani man unaiin.

Diosun jawen shinan juneni jawen Yushin Pepatun nuku inan jawen nuku unanmanikiaki, na janchadan

6Jaskaken man unanepabun Jesús ikunwantan ma pe tapinkin man mestenwain ja unanepa janchawen jaska wakin nun matu jaska yusiainan, jawa chakabumaki. Jakia na mai anua jaska xanen ibukin unanepabun ibubis jatun shinanen amisbu keskama inun jabu xanen ibu kushipakin yunubaunmisbu keska jaska kushipa shinanwen nun matu yusinsmaki. Jatun kushipa inun jatun unanepa keyuaya nukuna Diosun nuku inankubainai keyuismaki.

7Jaska mai damiwadiama Diosun jawen unanepati jawen shinan juneyunixun nuku matu yusinmaidan, eskaki, ninkakanwen. Chanima Diosun jawen bakewen taexun nuku jawenabu wakatsi nukuki tana yubakaniki. Jaskawen taea nukubudi jatuki dasitan nun jatu keskadi ipakexanaii, jawendua kushipa chaxakapa buidan. 8Na jaska xanen ibubun Diosun jatu unanmadan, jaska shinankin nukun Xanen Ibu mastama ikeanibuki. Jakia jawa xabakabi shinanbumawen taexun nukun Xanen Ibu kushipa duapa cruzki nuku mastaxunkin shinanma kanekin itsa wanibuki. 9Jaskakidi Diosun jancha yuixunika Isaíasin Diosunabu kenexunkin:

“Jawada tsuan uinsma inun,

jawada tsuan ninkaisma inun,

jawada tsuan shinantiduma

bebunkidi jabu Diosun bechipaikin ma jatu pewaxuniki”,

aniki. 10Nukun Epa Diosun nuku jaska wanunbadiai nun tapintidubumabiaken jawen Yushin Pepatun nuku tapinmaniki. Ja jawen Yushin Pepatunan, dasibi unankin Diosun shinain yubakanidi unan keyudiaikiki.

11Yuda betsan shinan juinti anuadan, tsuan nun jawa unantidubumaki. Jakia unankinan, jamebi jawen yushinin unainkiki. Jaska keskadi Diosun Yushinin Dios anua unan keyudiaikiki. 12Yudabun jabun ikunwanbuman yushin nun biamaki. Jakia Diosun jawen Yushin nuku inani jatun Dios anua jawen duapa nuku inankin nuku tapinmaikiki. 13Nukunmebi jancha tapin unanepanixun nun matu akama jakia nuku janchaidan, jaska Diosun Yushin Pepatun nuku yusinmiswen nun matu amiski, jaska matu mextamakinan. Diosun Yushin Pepatun shinan inun jawen jancha besti nun matu yusinkubainaii.

14Jaskawen taea jabu Yushin Kayabi jayamadan, Diosun Yushin Pepatun Jesúskidi chaniai dananmisbuki, tatimakin jakidi shinankatsi ikamadan. Jaska inun, jaska Diosun Yushin Pepatun bechipaiai jatun shinan unanti wai ninkatidubumadiki.

15Tsuabuda Yushin Pepa jayatunan, chakabu inun pepa unantidubuki. Jamen ja Yushin jayamatunan, Yushin Pepa jayabu unanti watidubumaki, chakabu inun pepa waidan. 16Na jaskakidi Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin: “Diosun shinan tsuan unanmajaidaki. Ja inun, tsuan Dios yusintidumadiki”, abianiken nukubudan, nun ma Criston shinan jayaken jawen Yushin Pepatun nuku yusinkubainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index