Search form

1 Corintios 2:6

Diosun jawen shinan juneni jawen Yushin Pepatun nuku inan jawen nuku unanmanikiaki, na janchadan

6Jaskaken man unanepabun Jesús ikunwantan ma pe tapinkin man mestenwain ja unanepa janchawen jaska wakin nun matu jaska yusiainan, jawa chakabumaki. Jakia na mai anua jaska xanen ibukin unanepabun ibubis jatun shinanen amisbu keskama inun jabu xanen ibu kushipakin yunubaunmisbu keska jaska kushipa shinanwen nun matu yusinsmaki. Jatun kushipa inun jatun unanepa keyuaya nukuna Diosun nuku inankubainai keyuismaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index