Search form

1 Corintios 3:12

12Na mishki en bebuyakin taewani anu tsuanda jiwe wakin menenun ixun oro mane kasmai plata mane kasmai mishki jawen daya kaduwen amisbu keskadan, jabun Jesucristo ikunwantan jawen jiwekin matu yusiainbu jatun jiwea keskaki. Jamen juni betsabundi jabias mishki mamaki jiwewanun ixun ji tabla tuax kasmai jepe kasmai tawa akaibu keskadan, jabun Jesucristo ikunwanbiatan jaska Jesúsun bechipaiai keska jiweama jatun jiwea ji tabla tuax inun jepe inun tawa besti keskabuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index