Search form

1 Corintios 3:21-22

21-22Jaskawen taea nun yudabu nun matun yusinan bestibiaken daketapakin nuku kenwain junibun tsumabu nuku wayamakanwen. Jamen Dios jawa yaushiama nukun nun matu medabewanun, iwanan, en Pablo inun, Apolos inun, Pedro inun, juni yusinanbu tibi nuku yununiki. Ja inun, man jiwea inun man mawabu inun na jabiatian inun badi betsa u unuatian dasibi inun mai jidabi Diosun matu yununi man jawen jiweadan, matunaki. 23Dasibi matu ibuwamabiani, na jaska dasibi man jiweadan, man Cristonaki. Ja inun, Cristodan, Diosunaki, jawen bake kayabidan. Jaskawen taexun Epa Diosun jancha shinankin nuku nun yuda bestibiaken ana nukukidi janchakin nuku kenwanyamakanwen, nukun Xanen Ibu besti kenwankinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index