Search form

1 Corintios 3:23

23Dasibi matu ibuwamabiani, na jaska dasibi man jiweadan, man Cristonaki. Ja inun, Cristodan, Diosunaki, jawen bake kayabidan. Jaskawen taexun Epa Diosun jancha shinankin nuku nun yuda bestibiaken ana nukukidi janchakin nuku kenwanyamakanwen, nukun Xanen Ibu besti kenwankinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index