Search form

1 Corintios 3:8-9

8-9Jamen matudan, Diosun jawen kakape jexe banamis keska man jawen baiki. Jakia nukudan, nun bai anu dayai keskakin nuku dasibibun nun Dios medabewakubainaii. Betsabun kakape banai inun betsabun nashimabiaya jamapai daya nuku yunua dasibibun nun pe akubainaiwen taexun Diosun nuku pakakin manakuxanikiki, nukun daya tibi pepawenan.

Junibun jiwe wamis keska wakin Diosun matu wakatsis ikin 10ea dukun Diosun ea katutan duawakin jiwe wanika unanepa keska ea waken jiwe tekeismawakin ja dukun xantu ewapa watan pukinbaunkin jaki tsamabidankatsi mishki ewapa en datanbaunkin itsa waniki, matukidi kakape yusinkin taewakinan. En jaska waniken jiwe benibaunmisbu keska wakin juni betsan matu yusinpakeikiki. Jiwe pepawai dayamisbu keska wakin juni tibitun matu ana yusinkin kanemama jau matu pejaidawakubainunbunwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index