Search form

1 Corintios 6:13

13Jamen betsadan, piti pikin yaniwai nun jiwenun Diosun piti nuku waxuniki. Ja inun, nukun jatudan, jaki piti nanekin nun yaniwa jiwenun nukun jatu nuku waxuniki. Jabiaskabiaken betsatianan, piti inun nukun jatu ja dabe yama waxanikiki. Jaska inun, nukun yudadan, eskaki. Ninkakanwen. Nukun yudawenan, jawen jamapai betsa betspabube chutanametima Diosun nuku waniki. Jakia nukun Xanen Ibu Jesúsunaki, nukun yudadan. Na nukun yudawen nukun Xanen Ibu nun dayaxuntiduki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index