Search form

1 Corintios 8

Dami kenwanti betsa medibi watan nami inanmisbukidi Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, man ea kene bemakin ja yuinaka detexun dami yushin nami inantan pikin matu pimakatsis ikaibukidi man ea yukaima matu yuinun ea ninkakanwen. Ja nami dami yushin kenwankin inanmisbu pidan, jawa chakabumaki. Chanima jaskabiaken jakia ikunwainbu betsa babubu ja nami pikin man jatu uinma ana babutidubuki, pi man keainwen taeadan, jaskakin tsua kushipawakin man jatu medabewatidumaki, man nui jayamadan. 2Tsuanda jaska tibi aki: “En unan keyuaii”, man ibiaidan, jaskai unanepati kayabi man unan keyudiamaki. 3Jamen tsuabunda Dios bechipaikin duawakin jawen yunuti akaibudan, jadan, Diosun jatu unainkiki.

4Yushin dami kenwanti betsa kenwankin jawen kenwanti nami inananainbu bitan man piaibudan, jaskadan nun unandiaii. Jawen kenwanti yushin dami jiwea jayama inun jawa kushipa jayamajaidaki. Jakia nukun mekenika Dios bestichai jiwea nun unaiin. 5Jesús ikunwanbuman yushin kushipa betsa betsapa nai anua inun mai anua jayakiaki, iwanan, jabun shinankin kenwanmisbuki. Kanekin dios ichapa inun yushin xanen ibu ichapa shinankin ikunwanmisbuki. 6Jamen nukubun ikunwankinan, nukun Epa Dios bestitun dasibi bawani inun nuku jatun damiwani nun jawen jiweaki. Ja inun, Xanen Ibu bestichai nun jayaki, Jesucristodan. Jawen taexundi Jesúsun jawen Epa Diosbetan dasibi damiwakin keyuniwen nun jiwediaki, nukubudan.

Ikunwain babubuwen nuikin medabewatikidi Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

7-8Chanima jaska tibi nukun Epa Diosun dami wani tsuan tapin keyuamaki. Jaskawen taea Jesús man ma ikunwanbiai betsabun yushin dami betsa jawen kenwanti namikidi piaibu ninkakin xabakabi man unandiabumaki. Yushin dami betsa kenwankin jawen kenwanti piti pikin: “Nukun yushin dami betsa nun duawaii”, iwanan, apaunibu ana shinankin jamapai nami nun piaiwen taexun Dios nun duawatidumaki, iwanan, pikin nukunmebi pepama inun piama nun pepamadiki. Yushin dami betsa kenwankin man ma beyawanidan, jatiditun matubetan Jesús ikunwankin yushin dami betsa jawen kenwanti nami pikin jaska jawen kushipa yukapaunibu jakimama shinain juinti babukubainkanikiki. 9Jamen yushin dami betsa jawen kenwanti nami jawa jayama unankin jawa dateama pikin ikunwain betsabu juinti xubu man jatu uinma matu uintan chintunkin kanetidubuki. Matu yusinun ninkakanwen. 10Yushin dami betsa kenwanti jiwe anuxun man ikunwainbu kushipabun piaya ikunwain betsa babubun matu uinkin jaska yushin dami betsa kenwankin jenebianixun man ana jawen kushipakidi shinain dabanen jabundi jawen kushipatikidi pinun ixun shinantidubuki. 11Jaskaken matunan, matun shinanwen besti unanepabiakin yushin dami betsa jawen kenwanti nami pikin ikunwain juinti xubu jabudi Jesucristo jatu mawaxunbianiken man jatu benutiduki. 12Jaska wakin Cristonabu juinti babubu jatun shinan chakabuwamakin man Cristo chakabuwadiaii. 13Jaskakenan, eanan, ja nami betsa pikin en betsabu en kanematidu shinankinan, ana jatu kanemakatsi ikama ja nami en ana metidumajaidaki, jatu chakabuwakatsi ikamadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index