Search form

1 Corintios 8:1

Dami kenwanti betsa medibi watan nami inanmisbukidi Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, man ea kene bemakin ja yuinaka detexun dami yushin nami inantan pikin matu pimakatsis ikaibukidi man ea yukaima matu yuinun ea ninkakanwen. Ja nami dami yushin kenwankin inanmisbu pidan, jawa chakabumaki. Chanima jaskabiaken jakia ikunwainbu betsa babubu ja nami pikin man jatu uinma ana babutidubuki, pi man keainwen taeadan, jaskakin tsua kushipawakin man jatu medabewatidumaki, man nui jayamadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index