Search form

1 Corintios 9:12

12Yaushiama yusinan betsabu man pakamiski. Nukun dukun Jesucristokidi nun matu yusiain man ikunwainmawen taexun ichapa man nuku dibipakemiski. Na jaskakidi nun matu jaska wa matun yuikin: “Nuku yusinmisxun nukun pei bikin nuku pakamakin taewaikiki”, iwanan, nukukidi man shinan chakayamanunbun jawada man nuku dibia jawen nuiama Criston kakape besti man chibanunbun jawada man nuku dibia matu yukama nun jabiaska jiwekunkainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index