Search form

1 Juan 2

1En bake keskabuun, Diosun jancha chibankin man ana chakabuwayamanunbun en matu kenexun bumai ninkakanwen. Man jaskabia tsuanda kanekin man chakabu meayadan, nukun janchaxunika Jesucristo jawen Epa bebun nia nun jayaki, jatun jawa kanenimatun nuku medabewaidan. 2Nuku besti ixuanma jakia mai jidabi anu jiwebaunabun chakabudi buanun ika Jesucristo mawakin jawen Epa nuku daewaxuniki, chaxuwan menukin inankin daewapaunibu keskakinan.

Ikunwainbu yunua benawen jawen jiwetikiaki, na janchadan

3Ja Diosun yununi nun jabuan chibankubainaidan, nukubun nun ma unanti watan mestenwanan, chanima nun ma janu jaki dasiabuki. 4Jakia tsuanda yuikin: “Dios en ma unaiin”, ibiakin jawen yunua jancha chibanmadan, ja juni chanichakaikiki, Diosun jancha chanima jaki jayamawen taeadan. 5Jamen tsuada shinan betsatan Diosun jancha chibankin axunkayabiaidan, chanima kayabi jawen xabakabi Diosun nui jaya ja medanua taxnikiki. Jamen nukubu nun jaskadiaibudan, nun jakidi dasiabu nun ma unankanaii. 6Ja inun, tsuanda yuikin: “Ma Dioski dasia en jiweaii”, ikidan, jaska Jesucristo jiwekunkaini keskai jau idiakubainunbunwen.

7En betsabu inun en puibuun, en matuwen nuikin ja dukun Jesucriston nuku yununi bena en betsa wamaki. Jabias nukun betsabun matu yusiainbu man ninkakin taewanidan, jadan, man ma ninkaniki. Shinaindakanwen, man bechipainamekubainunbunan. 8Jabiaskabiaken na yunua bena keska wakin ana matu shinanmakin en matu kenexunaii. Ja dukun Diosun nuku yunukin: “Minabube bechipainemekubainxankanwen”, iwanan, nuku yununiki. Jaskaken jaska Cristo nukuwen nuikin nuku bechipaimis unankin yunua bena taxniai keska wakin en ana matu shinanmaii. Matun jiwea xeni man jenekubidani ma chanima xaba kayabiki man pesea keskabuki. Na man jaskai jiweadan, Criston yununi kayabiki.

9Tsuanda yuikin: “Cristo ikunwain ma en jawen xaba jayaki”, ibiai ikunwain betsa danain jabe dakekenainan, jawen jiwea xeni jene keyudiama meshu medan jiwea keskayuaki. 10Jakia tsuanda jawen jancha chibain ikunwain betsabube bechipainamemisdan, ana jawawen taea chintuain chakabun kanemakin achitidumaki. 11Jamen tsuada ikunwainbube bechipainameama jatube danananain dakekenainan, jawen jiwea pemawen taea meshu medan nia jani kai unanma keskaki. Ja meshu medan niadan, jawen jiwea xenin jawen shinan bepu keyua bekun keska jiweaki.

12En bake keskabuun, Jesucriston jawen jiweawen nuku medabewanun ika taxnitan nuku mawaxuniwen taexun Epa Diosun matun chakabu buatan matu jaibuwani shinankin en matu kenexunaii. 13Epabu inun ewabuun, Diosun mai damiwadiama jawen bake jabe jiwekunkaini man ma ikunwankin unainwen taexun en matu kene bumaii. Bedunanbu inun chipashbuun, Diosun jancha chibanjaidakin juintinin mestenwantan man yushin chakabu Satanás maemaiwen taexun en matu kene bumaii.

14En bake keskabuun, man ma Dios unanyanan, en matu kenexunaii. Ja dikabi jawen bake jabe jiwekunkaini man ma ikunwankin unainwen taexun en matu kene bumaii. Bedunanbu inun chipashbuun, juintinin mestentan man ma Diosun jancha ninkatan chintuanma chibankin jawen Satanás man ma maemawen taexun en matu kene bumaii.

Na mai anua mabuwen besti kemukin Dios benimawatidubumakiaki, na janchadan

15Yudabu na mai anu jiwexun jaska bechipaikin chakabu akaibu danain ana jatube nashui itan ana bechipaiyamakubainkanwen. Jamen betsabun jatun jiwea inun jatun beya chakabu man bechipaikubainaidan, Epa Dios man bechipaiamaki, danankinan. 16Na mai anu yudabu jiwexun akin taxnimaibudan, beya chakabudan, Dios anua juamaki. Jaska juidan, yudabun jatun yuda atimapawati bestiwen kemui inun, jatun beduwen besti mabu uinkin jaska bechipai keska taxniai jawen besti kemui kein jiweabuki. 17Janua yudabun jaska shinankin abiamisbudan, jatun kemu paedan, keyukunkainikiki. Jakia shinan betsa watan jaska Diosun bechipaimis aki jiwekubainaibudan, jabe jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan.

Cristoki sinatai taxnixanikiaki, na janchadan

18En bake keskabuun, ma badi jawen jenei keyuikiki. Badi jawen jeneaitian juni xanen ibukin Jesucristo mebinun ika jaki sinatai jaki bepadamei juxanai man ninkanidan, na jabiatian ichapabu jaki sinatai ja keska ma taxniaibu man uiaiin. Jaskawen taexun ma badi jawen jenei ma kemai man unantidubuki. 19Jabu taxnidan, nantekea beama jabia nuku anua iki taebainkanikiki. Nukube ichabiamisbu Jesucristo danain ana nukube ichama jaki sinatakanikiki. Jamen nukubetan ikunwainbunan, nuku paxkabainama itidubuki. Jakia nuku paxkabainaibu uinkin ikunwan kayabiabuma man xabakabi unantidubuki.

20Jesucristo medibitun jawenabu wakin ma matu paxkaniki, jawen Yushin Pepawenan. Jaska dasibitun man ma jakidi jawen jancha chanima man ma jayaken ana tsuan matu padantidumaki. 21Januxun man jancha kayabi unanmawen taeama jakia jancha kayabi man unainwen taexun en matu kenexunaii. Cristo anua jancha chakabu taxniamaki. Jakia jancha kayabi besti janua taxnikunkainmiski. 22Jakia ¿tsuabu ikanimenkain, Cristoki chanichakai padananainan? Jabu padananankin jakidi janchakin yui: “Jesúsdan, Diosun Katua Mesíasmaki”, ikaibudan, ja junin jawen kushipa mebinun ika jaki bepadamekin jawen Epa inun jawen bakeki sinatakin jatuki dakekenanamemaikiki. 23Jaska inun, tsuabuda Diosun bake danain jaki dakeidan, jawen Epa Dioskidi dakediaikiki. Ja inun, tsuabuda dakeyamakain jakidi janchai peii: “En Jesús ikunwaiin”, ikin jawen Epakidi xabakabi wadiaikiki.

24Jaskaken matunan, Diosun jancha man ninka taewanidan, matun juinti medan ja kaka pepa man mekea matuki ma dasia janu jawen bake inun jawen Epabe man ma jatuki dasia jiwekunkaindiaxanaii. 25Jaska Jesucriston ma nuku yubabaini nun ma jaya jawen taea jiwei ikibi ika nun ipaxanaii.

26Ja jabun matu padankatsis ikaibukidi en matu kenexunaii. 27Jakia chanima Diosun Yushin Pepa Jesucriston matu inankin ma matu medibi wani jatun besti jawen yusian chanima jawa matu padanma yusinkin matu medabewakubainaya ja padanananmisbun jatun janchawen matu yusintidubu jayamaki. Jaskawen taea man ma Jesucristoki dasiabudan, jaska Diosun Yushin Pepatun besti matu yusiain betsa wakin jeneyamakubainkanwen.

28En bake keskabuun, natian Jesucristoki dasitan jeneyamakanwen, jaki chiti ikidan, janu ana nukuki nukui juaitian damapai nun jaki datei daketidubumakidan, ja bebunuadan.

Diosun bakebu jaskaibu nun unantidukiaki, na janchadan

29Chanima Jesucristonan, jawa kaneama ini man unaiin. Jaskawen taea tsuabunda jawada Diosun bechipaiai akubainaibudan, pepabu Diosun bakebu man unantidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index