Search form

1 Juan 2:8

8Jabiaskabiaken na yunua bena keska wakin ana matu shinanmakin en matu kenexunaii. Ja dukun Diosun nuku yunukin: “Minabube bechipainemekubainxankanwen”, iwanan, nuku yununiki. Jaskaken jaska Cristo nukuwen nuikin nuku bechipaimis unankin yunua bena taxniai keska wakin en ana matu shinanmaii. Matun jiwea xeni man jenekubidani ma chanima xaba kayabiki man pesea keskabuki. Na man jaskai jiweadan, Criston yununi kayabiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index