Search form

1 Juan 3

1Shinankanwen. Nukubudan, nukun Epa Diosun nuku bechipaijaidakin nun jawen bakebu nuku kenaikiki. Jakia tsuabunda Dios unanbumawen taexun nun jawen bakebu nuku unanbumadiki. 2En betsabu inun en puibuun, en matuwen nuiaidan, nun ma Diosun bakebuki. Chipu jaskadada nun ixanai natian nun unandiabumaki. Jakia nukun Xanen Ibu Jesucristo ana nukuki nukuaitian janu jabe ja keskadi ikin janu jaskadada nuku wai nun uinxanaii. 3Na jaska dasibi jakidi shinankin nun manaibudan, nukun shinan chakabu jaki pechi nun pepa bestikatsis ikin nun benakanaii, Jesucristo pepani keskanun ikadan.

4Tsuabunda chakabu meaibudan, jabuan Diosun jancha chibanma danankin chakabu ewawakanikiki, jaska yunuti tibi jayabiaken chakabuwakin ja chibanmadan. 5Yudabun chakabu buanun ika Jesucristo na mai anu taxnitan Diosun yunua kanei chakabuwama inidan, man unaiin. 6Tsuabuda nun ma jaki dasiabudan, nun ma mestenwan ana jawa chakabuwakubainamaki. Jakia tsuabunda chakabuwakubainaidan, jabuan Jesús jaibuwakin unandiabuma ikubainkanikiki. 7En bake keskabuun, jau tsuan matu padanyamanun en matu yuiai ninkakanwen. Jesucristo pepa ikunkaini keskakin tsuanda chibankin pepa akubainaidan, ja junidan, jawen shinan pepadiki. 8Jakia tsuanda chakabu akubainaibudan, Satanás chibankin akanikiki. Bebunkidi Satanásan Dios ninkama jatun dukuntun jakidi chakabuwanixun jatun jatu amakubainikiki. Jaskawen taea Satanásan jaska jatu amakubainmis yamawakin keyunun ika Diosun bake taxniniki.

9Jadatuda nun ma Diosun bakebudan, nun ana chakabu mekubaintidubumaki, jawen jiweti shinan pepa ma nuku medan naneawen taeadan. Jaskawen taea nun Diosun bakebu nukunmebi nukun jiwea nun mekekubaintidubuki, ana chakabuwamadan. 10Diosun bakebu inun Satanásan bakebu man unanti watidudan. Tsuanda pepa akubainama inun ikunwainbube bechipainameamadan, Diosunabumaki.

Betsabuwen nuikin jatu uinmatikiaki, na janchadan

11Jesús man ikunwankin taewaya matu yusinkin: “Matubetan ikunwainbube nui jatube bechipainamekubainkanwen”, ika jancha man ninkanidan, jabiaskadi ana en matu shinanmaii. 12Adánen bake dabe inibukidi matu ana shinanmanun ninkakanwen. Caínen Satanásan shinan chibankin jawen betsa tenanikiaki. ¿Jaskadawen taexun animen? Caínen jawen jiwea pepamaken jawen betsan Diosun yunua aki pepaya jaki sinatakin tenanikiaki. Caínen jawen betsa Abel bechipaiama ini keskadiai nukubudan, jaskayamakubainankanwen.

13En betsabu inun en puibuun, jabun ikunwanbuman Diosun jancha ninkama matu danain matuki dakekenainbunan, jatu uin datei e iyamaxankanwen. 14Uatian nun bechipainameamadan, nun mawa keska inibuki. Na jaska unankinan, natian nukun betsabube nun bechipainameaibudan, nun jiwea jayaki. Jakia jabu bechipainameabumadan, ma mawanibu keska jiweyuabuki. 15Tsuada ikunwainbu betsawen nuiama dakekenanmisdan, juni pubenki. Ja juni jaskabudan, jamebi jatun jiwekuian jayatiduma man unaiin. 16Nun nui kayabi jaya nun tapintidudan, jaska Jesucristo nukuwen dabanan jawen jiwea nuku inani nun shinantidubuki. Jaskawen taea nukubundi nukun betsabu nun jatu bechipai kayabiai nun jatu uinmatidubuki. 17Jakia tsuada mabujaidayatun ikunwainbu betsa nuitapai uinbiai bedu chankanxun jatu medabewakin jawa inainsmadan, jawa Diosun nui jayamaki. 18En bake keskabuun, chanima Dios bechipaikin duawakinan, jancha bestiwen akama ikunwain betsabuwen nuii medabenankin jatu uinmakin axunkubainankanwen.

19Jamapai tibi kanebiakubaini nukunabube nun bechipainamemiswen taexun Diosun nukun chakabu nuku buaxuni nun unantidubuki. 20Nun chakabu wakubainmis nuku unan keyubiaya Dios nun yuka nukun chakabu nuku buaxuntan ana shinanma unain ana punu nukayamakubainankanwen. 21En betsabu inun en puibuun, matuwen nuikin en matu medabewaidan, nukun chakabu nun ma pewa ana jawawen taea Dioski nun datetidubumaki. 22Jaskawen taexun jawen jancha chibankin jaska bechipaiai akin nun benimawakubainai unan keyuaya januxun jawada bikatsis ikin Dios nun yuka nuku axunxanikiki. 23Jawen bake Jesucristo nun ikunwanxanunbun inun nun bechipainamekubainunbun Diosun jawen yunuti yununiki. Jabias keskadi jawen baken nuku yunudianiki. 24Tsuanda Diosun jancha nun chibainbudan, nun jaki dasia jiwea inun jadi nukuki dasidia jiwediaki. Ja inun, jawen Yushin Pepa nuku yunua nun biniwen taexun nukuki dasia jiwea nun unankanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index