Search form

1 Juan 4

Jadatuda Diosun Yushin Pepa jaya unantikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, matuwen nuikin na jaska taxnibidanaibukidi en matu yusinkatsis ikaii. Mai jidabi anu Diosun jancha yuixunikanikapai jabu chani chakaibudan, midima jayaki. “Eadi en Diosun jancha yuixunikaki”, ikaibudan, dasibi jatu ikunwanyamakanwen. Jakia jatu unanti wakinan, ¿chanima jabu Diosun Yushin jaya ikanimenkain? ¿jayamabia machupai ikanimenkain? Jatu uinkubainkanwen. 2Jaskakidi janchaibu man unantidubudan, jabu Diosun Yushin Pepa jayadan, jabun ikunwankin yuikin: “Jesucristo taxnidan, yuda kayabi bitan kainiki”, ikaibu Diosun Yushin Pepa jaya man unantidubuki. 3Jakia tsuanda Jesucristokidi unanmabia yuikin: “Yuda kayabiama iniki”, ikaibudan, Diosun Yushin Pepa jayamaki. Ja junin Jesucristo xanen ibu mebinun ika jaki sinatai jaki bepadamei juxanai yushin jayaki. Jaskakidi ja yushin juxanai man ninkanidan, jadan, ma na mai anu yudabu anu kainma ma niaki.

4En bake keskabuun, man Diosunabudan, jawen Yushin Pepa kushipa man jayawen taexun Satanásan jatu medabewabiamisken ja padananainbu man jatu binu keyuaki. Satanás kushipabiaken Diosun Yushin Pepa kushipajaidatun ma binuaki, matu medabewakinan. 5Ja yusinan padananainbudan, jatun yusianwen janchaidan, jatun beyakidi besti janchakanikiki. Tsuabuda jabu keskabundi jatu ninkakanikiki. 6Jakia nukudan, nun Jesúsun kushipayabudan, nun Diosun bakebuki. Nun yusianyan jabun Dios unankin nuku ninkaibun jabun Dios unanbuman nuku ninkaisbumaki. Ja jaskabudan, jadatuda chanima Yushin Pepa jaya inun jadatuda padanan yushin jayabu nun unantidubuki.

Ikunwan kayabiai unantidan, bechipainamei beyanamei jatuki dasiakiaki, na janchadan

7En betsabu inun en puibuun, nui pae Dios anua jumiski. Jaskawen taea tsuabuda nun jawen bakebui ikaibudan, Dios unankin jaibuwakanikiki. Jaskaken nukubu nuii bechipainamekubainankanwen. 8Dios nuikipabiaken tsuanda ja bechipainameti shinanmadan, Dios unandiabumaki. 9Jesús ikunwain jawen taea nun jiwea jayaxanunbun Diosun jawen bake bestichai yudabu anu yununiki, nukuwen nuikin nuku bechipaiai nuku uinmakinan. 10Nuku bechipaiai jaska uinmakinan, nukun dukun nun Dios bechipaiama iniki. Jakia nukuwen nuikin nuku bechipaikinan, jawen bake yununiki, jau ja mawakin daewaiwen nukun chakabu buatan ana shinanyamakubainxanunan.

11En betsabu inun en puibuun, en matuwen nuikunkainaidan, chanima nuku jaska wakin Diosun nuku bechipainikenan, nukubudi jabiaskadiai ikunwain betsabube nui bechipainamekubainankanwen. 12Tsuan Dios uinpaunima inun uintidumabiaken nukubu nun bechipainameaidan, Dios nukuki dasia nukube jiweaki. Nukube dasiawen taea ja nui chanima kayabi nun jayaki. 13Nukubu nun Dioski dasia jiwea inun ja nukube dasia jiwea jawen nun unanti wakubainunbun jawen Yushin Pepa nuku inaniki. 14Chanima Epa Diosun jawen bake jau yudabu mai jidabi anu jatu mekekubainxanun yununi nukubun uinixun nun xabakabi jakidi chanikunkainmiski. 15Jamen tsuabunda yuikin: “Chanima Jesús Diosun bake kayabiki”, ikaibudan, Dioski dasia jiweabu inun Dios jatuki dasidiaki.

16Chanima Dios nun bechipaiaidan, ikunwankin nun ma Dios unankanaii. Diosdan, nuikipa bechipainamenikaki. Tsuada ja nui jaya jiweadan, Dioski dasia jiweaki, Diosdi jaki dasidiadan. 17Jaskakunkaini chanima nun nui jayakunkainmisbudan, Diosun Jesucristo bechipaimis keska wakin nukudi jabiaskadi wakin nuku bechipaimiswen taea janu badi jawen jeneaitian Diosun jatu unanti waya nun jawa dateama ixanaii. 18Janida janu nui jayadan, janu date jayamaki. Tsuada nui kayabi jayadan, ikunwainbuwen nui bechipainame kayabikin jawen date putamisbuki. Jamen betsa date jayadan, jawen kupiti shinanmisbuki. Jaskawen taea tsuada datekepadan, nui kayabi pae jaki nukudiamaki.

19Diosun dukun nuku bechipaikin taewaniken jawen taea nukudi nun jatube bechipainametiduki. 20Jadatuda ikunwain betsa jabe ikunwain jabe uinananbiai jabe bechipainameamadan, jabiaskadiai Dios nun uianmabedi bechipainametidubumaki. Jaskawen taea tsuanda yuikin: “Dios en bechipaiaii”, ibiai samama ikunwainbu betsa danain jabe dakekenainan, ja juni chani chakaikiki. 21Jesucriston nuku yunukinan, eska yuiniki: “Tsuanda Dios bechipaikinan, matubetan ikunwainbudi jatuwen nuikin bechipaidiakubainkanwen”, nuku waniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index