Search form

1 Juan 5

Ja ikunwantidan, nui kayabi jayakiaki, na janchadan

1Tsuabunda Jesús ikunwankin yuikin: “Chanima Jesús Diosun Mesíaski”, akin yuiaibudan, Diosun bakebuki. Ja inun, tsuanda Epa Dios bechipaiaidan, Diosun bake betsabudi bechipaidiaikiki. 2Epa Dios bechipaikin jaska yununi nun chibainbudan, Diosun bakebu nun jatube bechipainameai nun unaiin. 3Dios nun bechipaiaidan, jawen yunuti inun jawen nemati nun chibankubainaii. Jawen yunuti chibainan, xankamama bikamaki. 4Nun tsuabuda Diosun ma jawen bakebu nuku wa tsuabunda jatun jiwea chakabu chibankin Dios danainbu nun jatu maemaii. Nun Jesús ikunwainwen taexun jawen kushipayakin ja yudabun chakabu akaibu nun ma jatu binuaki. 5Januxun: “Jesús Diosun bakeki”, akin tsuanda ikunwankin yuikinan, jabu bestitun Dios danainbu jatu binukanikiki.

6Jesucristo taxnikidanan, eskakin dasibi jatu unanti wamakin kayatiwamaniki, ja dukun jenewen ikaibu anu jadi nashidan, janua dasibibun bedubidi cruzkia dunua jawen jimi jabakin jatu uinmakinan. Jenewen nashi bestiama jakia mawai jawen jimi jabakin jatu unanti wamaniki. Jaskanidan, Diosun Yushin Pepatunan, jamebi unainkiki. Jaska unain nukukia chanima chanimiski. 7Ja Jesús jaskani jabu chaniaidan, eskaki. Jawen unanmati dabe inun besti chaniti jayaki, 8Yushin Pepadan, jenewen nashinidan, mawai jimi jabanidan. Jabu dabe inun bestidan, jatun shinanan, jabiaskas shinan kanemaki. 9Jawada kaka yudabun bexun yuiaibudan: “Chanimaki”, ixun nun jatu ninkamiski. Jamen Diosun ibubis jawen bake kayabikidi nukuki chanikin ja kaka taxnimanidan, yudabun kaka yuimisbu keskama ja binua mestenepajaidaki. 10Tsuanda Diosun bake ikunwainan, jamebi jawen juinti medan ja kaka jaya yuimakin xabakabi wamaikiki. Jakia tsuanda Dios ikunwanmatunan: “Diosdan, chaniki”, ikin jatu shinanmamiski, ja chanichakakinan, Dios ibubis jawen bakekidi chanini ikunwanmadan. 11Ja inun, Dios chanii: “Jiwea ikibi ika en matu inanxanaii”, inidan, ja jiweadan, jawen bake anu jayaki. 12Ja inun, tsuanda Diosun bakeki ma dasikin ikunwainbudan, ja jiwea ikibi ika jayaki. Jamen tsuada Diosun bakeki dasikin ikunwanmadan, ja jiwekuian jayabumaki.

Nui jancha jawen jeneakiaki, na janchadan

13Jesús Diosun bake man ikunwainbu na yusian en matu kenexunaii, Diosbe man jiwei ikibi ika man ma jaya man unanunbunan.

14Jaska Diosun shinain keska shinankin jawada nun yukai nuku ninkamis dateama nun unaiin. 15Nun jabe janchakin yukai Diosun ma nuku ninkatan jawada nun ma yuka nuku inanxanai nun unaiin. 16Ja inun, chakabu dabe jayaki. Ja chakabu dabedan, betsa Diosun buakatsis ikikiki. Bestichai buakatsi ikamadan, mawa kayabi anu katiduki, Jesús mawabiaxuni danankin chakabu wamisdan. Jaskawen taexun ikunwain betsan jawada chakabu Diosun bechipaiama ana akai uintan man medabewakatsis ikaidan, jau Diosun kupiyamaxanun shinan pewamakin medabewakin matun betsa Dios yukaxunkanwen. Jamen betsandi jaska Diosun jawen chakabu buaxunkatsi ikama uinbiakin Diosbe janchaxunyamakanwen, jawen jiwea ma kupiti jayakidan. 17Jawada chakabu tibi danankin Diosun bechipaismaki. Bechipaismabia betsa betsapa jatun jiwekuian benumakatsis ikama jatu buaxunmiski.

18Tsuanda ikunwankin Dios jawen Epa wai ma jaki dasiadan, ana chakabu mekubaintiduma nun unaiin, Diosun bake Jesúsun mekekubainayadan. Ja dikabi Satanásan yunukin ikunwainbu kanematidumaki. 19Satanásan mai jidabi anu jiweabu jatu padan keyuikiki. Jamen nukudan, nun Diosun bakebu nun unandiaii. 20Diosun bake taxnitanan, jamen juama Dios mekenika kayabi nun unanxanunbun jawen unanepa nuku inanun ika juni nun unaiin. Nun ma ja chanima kayabiki dasia jiweabudan, jadan, jawen bake Jesucristoki nun ikaki, jabias Dios mekenika kayabitun jiwei ikibi ika nuku inanmisdan.

21En bake keskabuun, yushin dami kenwanmisbu beyanu ja dapi buyamakubainkanwen.

Jatiski, en janchadan.

Juan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index