Search form

1 Pedro 2

Jesúswen taexun Diosun jawenabu bena wanikiaki, na janchadan

1Jaska inun, jamapai chakabu tibi man akeakemis inun, man padanananmis inun, man bepadamemis inun, tsuada jawada pepa jayaken man jaskatiduma shinain man jatuki sinatamis inun, jawada yuda betsa ikai uintan matunamabia jawen taea man yuananan akeakemis ana jaskakidi shinanma jenedikubainkanwen. 2Bakeishta kain taea chuchu beya wamakin amabu jawen yumeti unanmis keskakin nukun Xanen Ibu Jesúsun yusian kayati wakin jawen juinti kushipanun ixun jawen jiwekuin paxati jancha tapin mestenkubainkanwen, 3nukun Xanen Ibu Jesúsun matu mekemis jawen pepa unankin man ma unanti wawen taeadan.

4Jesús jiwe mestenwanti mishki keska junibun dananbianibun Diosun bechipaijaidakin katuni bestibu tibi ja mishki jiwea pepa jaibu wai jaki ketaxamekubainkanwen. 5Man jaskakunkainaya man Jesús ikunwainbu dasibi mishki jiwe keska wakin jawen kenwanti kayabi matu wakubainikiki, jaskai duanamei man ma jaki dasiabudan. Matu dasibi man Diosbe janchaxunikabudan, man jawenabu medibiki. Jesucristo man ikunwainbuwen taexun jaska Diosun bechipaiai akin man Dios benimawakubainaii. 6Jaskai kaikidi jawen yuixunika Isaías Diosun yuikin:

“Uian. Katuxun jawen jiwe mestenwanti mishki pepa keska

xanen ibu kushipa Jerusalén anu en taxnimaxanaii.

Jawen jancha jabun ja ikunwainbu ean en jatu dakewama ixanaii”,

aka ninkatan keneniki. 7Na jaska keneni keska tsuabunda ma ja mishki kushipa ikunwainbu matudan, man ja bechipaijaidaii. Jamen tsuabunda ja mishki kushipa ja ikunwanma danankubainkanikiki, ja keneni keska wakinan:

“Mishki jiwe wanikabun ja mishki dananbiaibun

jawen jiwe mestenwanti kayabi mishki pejaidaki, kushipadan”,

aniki. 8Ja dikabi Diosun na eskakidi Isaías yuikin:

“Jaki juti itan tin iti mishkiki, jawen jatu sinatamatidan”,

ani keskadiai tsuabunda ja jancha jakidi kakape ninkatan chibankatsi ikama danain jaki juti itan jaki sinatai keskabu Diosun jabu kupixanikiki.

9Janua matudan, yuda xuku betsa matu katuniki. Ja inun, xanen ibu binua Diosbe janchaxunikabu matu dasibi wakin ikunwainbu medibi xukua betsa matu wakin Diosun ibu wakin bechipaikin jawenabu matu wadianiki. Jaskawen taexun jakidi jawen daya pejaida Dioskidi man chanikubaunxanunbun man meshu medan ika keskaxun chakabu wamisbu janua matu kenakin Criston xaba jawendua anu matu jikimakin jiwemakatsi matu taxnimaniki. 10Ja inun, ja dukun Diosunama man inibuki. Jakia natian man ma Diosun enabuki. Ja dukun Dios matuwen nuiama ibiani na jabiatian matuwen Dios nuikiki.

Dios kenwain pepakin jatu uinmatikiaki, na janchadan

11En betsabu inun en puibuun, en matuwen nuikin yunuai ea ninkakanwen. Man chaikea juima man ikunwanbumabe jiwea nashui ika keskabudan, ja yudabun jaska shinain jabun kemu paewen matun yushin achixun yabutan matu bika tenematidudan, jaska bechipaiama jenekubainkanwen. 12Jakia ikunwanbumabe man jiweadan, Dios kenwain jatu nashui ika jiwexun pepakin jatu uinmakubainkanwen. Man jaskaiwen taea man yuda chakabu ikai dabanen shinankin matu yuanbiamisxun matun pepa uinkin jabundi Jesucristo ikunwankin Dios kenwantidubuki, Diosun janu yudabu unanti wakin keyuxanaitianan.

Xanen ibu tibi ninkatikiaki, na janchadan

13Nukun Xanen Ibuwen taea na mai anu matun xanen ibubu jatu ninkakin chibankubainkanwen, ja dukun jatun mai pakea xanen ibu betsa binuatun yunu keyua 14inun jabu xanen ibu bexmasbu xanen ibujaidatun jatu yunua chakabu waibu jatun yununikabu jatu kupimamis inun pepa akaibu jatun pewen kenwanmisbudan. 15Eska Diosun matukidi bechipaikin shinainkiki. Man pe besti wai jatu uinmakubainkanwen, jabun matu yuainbu inun jancha unanmabia unainsmapai matukidi sinatai jancha chakabumisbu jau bextekei ana matukidi janchayamanunbunan.

16Ja inun, Diosun kupiti Jesúsun chanima ma matu binumaniki. Jaskawen taexun: “En ma kupiti jayamaki”, itan matumebi ana chakabu unanti wamanun ika ana jaska shinanyamakubainkanwen, ana Diosun kupitiki dateama jawen tsumabu pepa besti ikubainidan. 17Dasibibun matu yunumisbu jatu ninkakin uinmakubainkanwen, matubetan ikunwainbube nuinamei inun Diosun kushipaki mesekin jawen jancha chibain inun romano xanen ibu binuatun jawen jancha ninkatan chibandiakinan.

Jesús yumani keskadiatikiaki, na janchadan

18Jamen jabun man jatu dayaxunmisbuun, jaska matun xanen ibun yunuai dananma ninkatan axunkubainkanwen, matun xanen ibu duapa inun matun xanen ibu duapamadi axunkin uinmakinan. 19Man Jesús ikunwainan, chanima ja dukun matun jiweadan, Jesúsunaki. Man jawa chakabu wamabiaken matun tsumapan matu bika betsa betsapa memabiaibun jawa yuiama tenetan jaska Diosun bechipaiai axuin jaskai mestentan jiwekubainkanwen. 20Ja inun, man chakabuwaiwen taexun matun xanen ibun matu kupia yumain sinatama man pe bexmaski. Jakia Jesús ikunwain man pepaiwen taexun ja shinanma matun xanen ibun matu kupia yumain jawa yuiama man sinatamaken Dios matuwen shinan chankanmiski. 21Eskawen taexun Diosun matu katukin kenaniki. Man jawa bika tenediamaken Cristo dukun ja dukuntun matu bika tenexuniki, ja chibankin matundi man bika tenediaxanunbunan. 22Shinankanwen, Cristodan, matu eskaxunikidan. Tsua betsa padantaskama inun jawada Diosun nemani inun yununi kanekin jawa chakabuwamajaida matu ixuniki. 23Januxun Cristo ichabiabu jatu bebis kemanamei janchama iniki. Isin tenemabiabu jawen jatu dateti jancha kushipa taxnimama iniki. Jamen jaskama Diosun jatu unanti wakin chanima kaneismatun jau mekekubainun jawen jiwea jawen Epa Dios inankubainiki. 24Cristo jamebi jawen yuda cruzki dunua mawakinan, nukun chakabu nuku buxuniki, nuku shinan betsa wamakin nun ana chakabu jusiyamaxanun nuku buaxunkinan. Janua jiwea bena nun ma jaya nun ma pepai jiwekunkainaii. Cristo mawakin jau ana chakabun matu tsumayamaxanun matu mexpamaniki, yuda betsabu jatun isin teneai xuxawakinan. 25Ja dukun na mai anu jiweadan, chaxuwan ibuuma benuabu keska man iki taenibuki. Jakia natian Cristo ikunwankin matun jiwea chakabu jenetan man ma Cristo chibanyan janua mekenika pepatun ma matu mekexun uinkiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index