Search form

1 Pedro 3

Ainyan inun beneyabu jaskai jiwetikiaki, na janchadan

1Ainbu beneyabuun, matudi yuinun ninkaidakanwen. Matun benen matu yunua ninkatan jabebis yununamei jen iyamama axunkubainkanwen. Jaskakin jatiditun matun benen Diosun jancha ikunwandiama duawai man pepakunkainai matu uinkubainmiswen taexun janchawensma man pepawamiswen matun bene bestibu Jesús man ikunwanmatiduki, 2Dioski mesei pe jiwekin man jatu uinmakubainaiwen taexunan. 3Jaska inun, eska bestiwen bemakis jawendua bestitan jatu uinmakatsis iki buxtiwen buexeketan usuntinin usuakeakei oro mane jawenduawen daua bachi kadujaida sawe bestitan jatu uinmai mapuyamakubainkanwen. 4Jakia jaskai bemakis bestima matun juinti uke medan matun shinan duapa betsaisma jaska matun yushin ja pepa jawendua duapai juinti pepaya man kunyan ismakenan, jaskawen jawenduati Diosun bechipaimisdan, keyuismaki. 5Jabiaskadiai en xenipabu ainbu pepabun Dios ikunwankin jatun mabu jawendua saweawen jawenduama jakia jatun benen jancha ninkai jawenduapaunibukiaki. 6Eska wakin Saran jawen bene Abraham xanen ibu wakin jawen jancha ninkatan chibanpaunikiaki. Matudan, tsuada man Saran bai tanakatsis ikaidan, jawen baba keskakinan, jawaki dateama pepa bestikin matun bene uinmakubainkanwen.

7Ja dikabi man juni ainyanbuun, matudi yuinun ninkakanwen. Matun ain matube jiwea jabebis ninkakanankubainkanwen. Jatun yuda kushipa bexmas man unaiin. Jaskabiaken Diosun jabe matu jiwekuian inanxanai keska jaska Diosun bechipaiai keska matun aindi jatu uinmakin duawadiakubainkanwen. Man jaskamiswen taexun Diosbe janchakin man yukai matu ninkakubainxanikiki. Jamen jaskama man jabe jiwechakaxun Dios yukaidan, matu jawa ninkama ixanikiki.

Jesús ikunwan kayabi wadan, bikabiaken tenekubaintikiaki, na janchadan

8Jaska tibi en matuki chanixudan, jaska bestiwen jiwekin Jesús ikunwainbu tibibube jabias shinanwantan jatuki dasia binunananma pepai babu keskatan keanma bechipainamekubainkanwen. 9Ja inun, matu chakabuwabu jatubebis ana chakabuwama inun matu ichabu jatubebis ana manakunain ichakananma ikubainkanwen. Jakia matu duawakatsi Diosun matu katuniwen taexun matu ichakawabiaibun ja shinanma pepakidi besti jatu yuikubainkanwen, jau Diosun jatu medabewakin duawadiakubainunan. 10Jaskakidi xanen ibu Davidin jatu yuikin:

“Tsuabuda na mai anu badi ichapa unanuma jiweyukatsi ikinan,

jatun kexawen jancha chakabukin chani yuikatsi ikamadan,

jatun jana jau mekekubainunbunwen.

11Jamapai chakabuki jadi kemama jaskai unanumakin

pe besti benakin jaska jau chibankubainkanwen.

12Pepabu mekekubainkin jawada yukaibu medabewakatsi iki

Dios paxtixun jatu ninkamiski.

Jakia jabun chakabuwaibu uin jatuki Dios sinatai jatukidi pechimiski”,

jatu watan keneniki.

13Januxun man jawa chakabuwama pe besti ikubainaibu jaska watan tsuan matu jawawen taexun chakabuwatidumaki. 14Jakia Jesús ikunwain jaska pepawen dayai man jiwebiaken matu ichakawabiabu man nuitapabiaya Diosun matu duawakubainai shinain juintinin benimakubainkanwen, e iki jatuwen jawa dakeamadan. 15Jamen Cristo matun Xanen Ibu axunkinan, matun jiwea inankin kenwankubainkanwen. Matun jiwea man ma pewaken tsuanda jaska man Cristokidi kakape ikunwain matu yukaibu man jatukidi pe xabakabi chanikin man jatu kematiduki, 16babutan keanma jatu pewen jancha wakinan. Jawa matun jiweakidi shinain man bika teneamaken jaska man Cristo ikunwain shinan chakabuma matu unantan ja jabun jancha chakabuwen matu yuain jancha chakabumisbu ibubis jatun janchawen daketidubuki.

17Jamen man chakabuwaya matu kupiaibu matun chakabuwen taea tenekanwen. Jakia Jesús ikunwankin jawada pepa man abiaya jawen taexun matu ichakawaibu Diosun jatu nemama man yumainan, chakabumaki. 18Jakia Cristo pepabia nun chakabuwen taea nukuwen nui nukun chakabu buanun ika bestiwai ana mawatimai nuku mawaxuniki. Cristo jawa chakabuwamabia Dios yudabu mekemanun ika nukun chakabuwen nukuwen nuitapaniki. Jawen yuda babu mawabiaken jawen yudaya ana mawatidumai jawen yushin besteni jiwekunkainikiki. 19Yushin ichapabu Diosun nichinkin bichini kini anu Jesúsun yushin jadi kaxun jatu jancha wakin jaska Satanás maematan jawen jiweakidi jatu yuitanikiaki. 20Jamen nukun xenipabu Noén jawen nunuti waya jabias jabu yushin patapanibu nichindiama jau Diosun jancha ninkanunbun jin jin, iwanan, jawaida jatu kupikatsi ikama Diosun jatu manayuaya jawen jancha dananibukiaki. Ja inun, ui jeneama jene ewa wakin yuda betsa betsapabu jatun chakabuwen taexun ja jenewen jatu kupikin Diosun dasibi yamawanikiaki. Januxun yuda eskadabes 8 besti nunuti medan Diosun jatu kupiama Noéwen besti paxai mekenibukiaki. 21Januxun natian Jesús man ikunwanyan ja jenewen Diosun jatu kupini man shinanyan jabun matu nashimakin matun yuda detsis chukaisbumaki. Jakia nukun chakabu Diosun buatan nukun shinan jau nuku pewaxunkubainun nuku imamisbuki. Jakia nukubu paxaidan, Jesucristo besteni ja besti chibankubaini nun ixankanaii. 22Janua Jesús mawa ana bestean nai anu ka jawen Epa Diosun yusiudi tsaua Diosun nai tsumabu inun xanen ibu kushipa dasibibu Diosun Jesús yununi Jesús xanen ibukin dasibibu jatu mekekubainikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index