Search form

1 Pedro 3:20

20Jamen nukun xenipabu Noén jawen nunuti waya jabias jabu yushin patapanibu nichindiama jau Diosun jancha ninkanunbun jin jin, iwanan, jawaida jatu kupikatsi ikama Diosun jatu manayuaya jawen jancha dananibukiaki. Ja inun, ui jeneama jene ewa wakin yuda betsa betsapabu jatun chakabuwen taexun ja jenewen jatu kupikin Diosun dasibi yamawanikiaki. Januxun yuda eskadabes 8 besti nunuti medan Diosun jatu kupiama Noéwen besti paxai mekenibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index