Search form

1 Tesalonicenses 1:4-5

4-5En betsabu inun en puibuun, matu anu kaxun Jesúsun kakape matu yusinkin nukun jancha bestiwenma Jesucristo datan akin nun matu amaimaki. Jakia Diosun kushipa matu uinmakin jawen Yushin Pepawen dami atimaska matu uinmakin ikunjaidawamakin jawen jancha pepa chanima kayabi keyutima unankin nun matu yusinmaki. Nuku ninkatan man ikunwainwen taexun janu Dios matuwen nuikin jawenabu matu wakatsis ikin matu katuni nun unaiin. Jaska matu anu nun pe jiweima inun jaska matu medabewa bestikin nun matu bikawama ikima matundi man unanjaidaii. 6Chanima nuku nun ikai keskai inun nukun Xanen Ibu Jesús jiweni keskai matundi man nuku chibanyan matu ichakawakin matu nuitapawabiaibun Diosun Yushin Pepatun matu benimawakubainaya Diosun kakape man ikunwankubainimabuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index