Search form

1 Tesalonicenses 3

Timoteon jau jatu uintanun Pablon yununikiaki, na janchadan

1Matuwen nuijaidakin matukidi unankatsis ikin ana nun tenetidumawen taea Atenas maewan anuxun ea inun Silvano manakai jiweyuxun 2nukun betsa Timoteo nukubetan Cristokidi kakape yusinmis matu anu nun nichinmaki, jau matu shinan chankanwankin jau matu ana kushipa wai kanunan. 3Ja inun, jabun nuku ichakawabiaibun Diosun nuku jatube jiwemai man unainwen taea jamapai bika shadabu mei yumanbiai jawa dateyamakanwen. 4Jaskaken Jesús ikunwandiabuman nuku ichakawaibu nun yumanxanaikidi matu yusin kaimaxun bebunkidi nun matu yuikubainimaki. Na eskatian jaska nun matu yuima keska uinkin man ma tenekin meaii. 5Matukidia kaka ninkakatsis ibiai tsua yukatima matu shinain: “Satanásan jatu padan ma chintunshinabumenkain ika datei jameen nun jatu yusinmamenkain”, ikin ean en ana manatiduma matu anu Timoteo en nichinmaki, jaskamen man ikunwankubainai jau nukuki chanikin nuku banabimayuxanunan.

6Jakia man ikunwain chintuanbuma inun man bechipainamei jeneama Tesalónica anua jaska kaka Timoteon ninkatanshinxun nuku yuia ninkai jaska nun matuwen nuiai keskadiai matundi nuku ana beisnun ika man nukukidi shinain matu uintani jushinxun nuku yuikin benimawashinaki. 7Jaskaken en betsabu inun en puibuun, nuku bika tenemakin yumanwanbiaibun ja shinanma man Jesús ikunwain chintuanbumaken jaska matu ninkatan jawa ana matuwen dateama nun shinan chankaiin. 8Jakia nukun Xanen Ibu ikunwain man chintuanmawen taea nun ana jawa punu nukama matuwen benimai nun jiweaii. 9-10Janua nukubu matuki ana bai kaxun ana matu yusinkin kushipa wakin jaska nun matu yusin keyudiama matu yusin kakatsis ikin meshu medan inun badidi nun matu Dios yukaxunkubainaii. Man jaskakin ikunwain chintuanbumawen taexun man nuku benimawaya jaska waxun matuwen taexun Dios nun kenwankin keyutidumaki.

Pablo Diosbe janchakin dayuikubainikiaki, na janchadan

11Jaskaken nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesúsun nuku medabewakin jau matu anu nuku nichinkin nuku yunuxanunbunwen, nun matu uin kanunan. 12Ja inun, nukun Xanen Ibun jau matu ana ewawakin bechipainamemakin nui ichapa matu inankubainunwen. Matu jaska wa jayatan ikunwain betsabuwen nuikin yudabu dasibiwen nuitishada ikubainkanwen, jaska nun matuwen nuikunkainai keskaidan. 13Jaskawen taea nukun Xanen Ibu Jesúsun matu shinan mestenwankin matun jamapai chakabu bextenixun man jawenabu jawa chakabu matukidi metutidubuma man jiweken jatianda nukun Xanen Ibu jawen tsumabube ana juaitian nukun Epa Dios bebun man nia jau matu uinxanun jaska matukidi en shinaiin. Jaskakidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index