Search form

1 Tesalonicenses 3:9-10

9-10Janua nukubu matuki ana bai kaxun ana matu yusinkin kushipa wakin jaska nun matu yusin keyudiama matu yusin kakatsis ikin meshu medan inun badidi nun matu Dios yukaxunkubainaii. Man jaskakin ikunwain chintuanbumawen taexun man nuku benimawaya jaska waxun matuwen taexun Dios nun kenwankin keyutidumaki.

Pablo Diosbe janchakin dayuikubainikiaki, na janchadan

11Jaskaken nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesúsun nuku medabewakin jau matu anu nuku nichinkin nuku yunuxanunbunwen, nun matu uin kanunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index