Search form

1 Tesalonicenses 4

Eskai jiwekin Dios benimawatidubu Pablon yununikiaki, na janchadan

1-2En betsabu inun en puibuun, Jesúsun nuku yununi jawen yusian nun matu yusintanima man unainwen taexun kenewendi nun ana matu kenexunai uindakanwen. Jaska badi tibi Dios man benimawatidu nun matu yusinkubainima man akai keska wakin ana jabiasdi jeneama akubainxankanwen, iwanan, nun matu ana yunuaii. 3Jaskaken Diosun matu pepa besti wanun, iwanan, matu yunukin: “Ainbu min ainmawen kemuama inun, juni min benemawen kemuama jaska ja dabe man jaya jatun ainbe besti jau chutanamekubainunbunwen”, iwanan, shinanmiski, Diosunan. 4-5Jaska inun, Dioskidi unanma inun ikunwanbuman ainbuaibu tibiwen kemukin chutabaunmisbu keska iyamakubainkanwen. Jakia Jesús ikunwain ainyankatsis ikin xabakabi Dios uinmai pe jiwenun ika jabe biakanantan nuitapawama jatun mabu mekei jau pe besti ikubainunbunwen, jatun ainbe menamei chutanameidan. 6Januxun bebunkidi nemakin jaska nun matu yuima ana ninkaidakanwen. Tsuabunda juni betsa padankin jawen ain mekin jatu ichakawaibu Diosun jatu kupixanikiki. 7Jakia nun jaska chakabui atimapakunkainmis Diosun bechipaismaki. Jaskawen taea nun pepa bestikubainunbun jawenabu wakin Diosun nuku katuniki. 8Januxun tsuabunda na yusian danankin junin yusian dananma jakia Diosun jawen Yushin Pepa matu inanmis danankanikiki.

9-10Ja inun: “Jesús matubetan ikunwainbu jatube bechipainamei jatuwen nuikubainkanwen”, akin Diosun ibubis matu yusinkin yunuima tapinmaxun man akai Macedonia mai pakeanuxun ikunwain dasibibun man jatube jaskaiwen taexun jawa ana betsa maewama nui bechipainame chakayamakunkaini bextekeama ipakekanwen. Man jaskakunkainaiwen taexun ana jaskakidi nun matu kenexuntidumaki. 11-12Jakia jaska nun matu yusinkin nun matu uinmatanima man nuitapaibukidi shinanma chikishama ea iki daketapama matun mekenen dayakunkainkin matun jamapai bikubainkin unanuma jiwekin jatu yuanmayamakanwen, man jaskaibu ikunwanbuman matukidi pe uinkin jawa chakabuuma jau shinanunbunan.

Jesús ana juidan, eskakidanxanikiaki, na janchadan

13En betsabu inun en puibuun, Jesús ikunwain betsa mawaya man punu nukayamaxanunbun matu yusinun ea ninkakanwen. Jesús ikunwain mawai jabun Jesús ikunwanma keskabumaki. Jaskawen taea kaxai bis ichakayamai: “Ana jiweamaki”, iwanan, shinankin yuiyamakubainkanwen. 14Jakia nukudan, nun ana jaskakidi shinanmaki. Jesús mawa Diosun ana bestenwani nun ikunwaiin. Jaska wani ikunwain nukudi nun mawa Jesús bestenwani keska watan ja juaitiandi Diosun nukudi bestenwantan Jesúsbe nuku iyuxanai nun unaiin.

15Na eska matu yuikin jaska nukun Xanen Ibun nuku yusini matu yusinun ninkakanwen. Jesús ana juaya jaki nukui nun ikunwain jiweabu nuku dukun nun bebuama ixanaii. 16Jakia Dios nai anua sai ikin jawen nai tsuma xanen ibu yunua jatun dasibibu ichawaya Diosun trompeta jawen nai tsuman chan chan akaya nai anua nukun mekenan Cristo butui xaba puchinin niken Cristo ikunwain mawanibu jabu dukun Diosun ana bestenwantan 17nuku nun jiweabudi jatube Diosun nuku ainiaya nai kuin medan Jesúski nukutan nun jabe jiwepakexanaii, ikibi ikidan. 18Jaskawen taea na yusian jancha ninkai ana jawa dateama shinan chankain jatube benimanamedikubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index