Search form

1 Tesalonicenses 4:1-2

Eskai jiwekin Dios benimawatidubu Pablon yununikiaki, na janchadan

1-2En betsabu inun en puibuun, Jesúsun nuku yununi jawen yusian nun matu yusintanima man unainwen taexun kenewendi nun ana matu kenexunai uindakanwen. Jaska badi tibi Dios man benimawatidu nun matu yusinkubainima man akai keska wakin ana jabiasdi jeneama akubainxankanwen, iwanan, nun matu ana yunuaii. 3Jaskaken Diosun matu pepa besti wanun, iwanan, matu yunukin: “Ainbu min ainmawen kemuama inun, juni min benemawen kemuama jaska ja dabe man jaya jatun ainbe besti jau chutanamekubainunbunwen”, iwanan, shinanmiski, Diosunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index