Search form

1 Tesalonicenses 4:11-12

11-12Jakia jaska nun matu yusinkin nun matu uinmatanima man nuitapaibukidi shinanma chikishama ea iki daketapama matun mekenen dayakunkainkin matun jamapai bikubainkin unanuma jiwekin jatu yuanmayamakanwen, man jaskaibu ikunwanbuman matukidi pe uinkin jawa chakabuuma jau shinanunbunan.

Jesús ana juidan, eskakidanxanikiaki, na janchadan

13En betsabu inun en puibuun, Jesús ikunwain betsa mawaya man punu nukayamaxanunbun matu yusinun ea ninkakanwen. Jesús ikunwain mawai jabun Jesús ikunwanma keskabumaki. Jaskawen taea kaxai bis ichakayamai: “Ana jiweamaki”, iwanan, shinankin yuiyamakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index