Search form

1 Timoteo 1:9

9Jidabibun shinanankanwen, jaska nemati tibi yununi inun yunumisbu jayadan. Jaska tibi kenekinan, pepabukidi tanakin akabumaki. Jakia eskawen taexun anibu keyuismaki, jatun xanen ibu ninkabiakin jawen jancha chibainsbuma inun, chakabu tibi akin Dios sinatamamisbu inun, Dioski kaxekin jawen kenwantiki meseisbuma inun, jawen epa kasmai jawen ewa jaki pubenkin tenainbu inun, yuda betsaki sinatakin tenanmisbu inun,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index