Search form

1 Timoteo 3:16

16Dasibi Jesucristo nun ikunwainwen Diosun nuku duawai nun unan keyutidumabia chanima xabakabi jaska wani jaska shinain tsuabuda jaskakidi yui nun jawen ja itidubumaki. Jakia jawen bake ikunwankin Dios nun benimawatiduki. Eskaki, mia yuinun ninkawe:

Cristo juidan, junin yuda bitan taxniniki.

Cristodan, jawa chakabu jayama pepa bestiki, iwanan,

Diosun Yushin Pepatun jawen jiweakidi yuiniki.

Bestenkaina Diosun nai tsumabundi uindiakubainibuki.

Ja inun, nawa betsa betsapa anuxun

Jesúsun tsumabun kakape jakidi yusinkubaunaibun

ichapabun ikunwainbun Diosun nai anu ana jawendi ainitan

xanen ibu wani nun unaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index