Search form

1 Timoteo 5

Ikunwainbu betsa betsapakidi medabewakin shinantikiaki, na janchadan

1Kaneaibu pewakin jatu ja ayamakubainwen. Jakia anibu inun mestebun kaneaya min epa keska wakin jatu medabewakin jancha kushipawen jatu bekunyan akama jatu pewen shinanmakubainwen. Bedunan inun juni ewan kaneaya min betsabu keska wakin medabewakin jatu pewakubainwen. 2Yuxabun kaneaya min ewa keska wakin jatu medabewakin pewakubainwen. Chipash inun ainbu ewandi kaneaya min puibu keska wakin medabewakin jatu pewakubainwen, jatuwen kemuamadan. Jaska wakin dasibibu jatu medabewakubainwen.

3Ainbu ewa beneyabiani ana bene jayabuman Jesucristo ikunwainbu chanima nuitapa kayabiaya jawenabu jayamaken Jesucristonabun duawakin jau jatu medabewakubainunbunwen. 4Jakia beneyabiani nuitapaibu jatun bakebu inun jatun bababu jayadan, jabun dukun jau jatu medabewakin jawen tapinkubainunbunwen, jatunabu kayabibunan. Jaska jatunabu medabewakin jatuwen nuikinan, Dios benimawakin shinan chankanwantidubuki. 5Ainbu ewa beneyabianibun Jesucristo ikunwain jawenabu jayama Diosun jau jatu medabewanun jaska manakakin badidi inun meshu medan Dios kenwankin jabe janchakin jawen piti inun jawen mabukidi yukamisbuki. 6Jakia ainbu ewa beneyabiani betsabun Diosun jancha shinanma patapakin jawada akatsi ikai amisbudan, jiwebia jawen yushin ma mawaki. Jaskawen taea Dios jatuki sinataikiki. 7Jaskaken jau ikunwanbuman jatukidi chakabu yuiyamanunbun ikunwainbu yusinkin jau jatunabu medabewakubainunbun jatu yunukubainwen, jatu shinanmakinan. 8Jaskaken tsuabunda jawenabuskidi shinankin jatuwen nuikin medabewama Jesucristo ikunwanbiai danankanikiki. Jatunabuwen nuikin medabewamawen taeadan, jabun ikunwanbuman shinan betsa waisma keska jabun ikunwanbiai shinan jayama nuima chakabuki.

9Jabun ikunwain yuxabu 60 badiya unudi kai beneyatan betsawen kemukin jeneama ipauni enauma ikunwainbun medabewatidudan, eska atiki. 10Jatun bakebu ma pe yumewani inun, bai beaibu jatun jiwetan itan Jesucristonabu betsabu duawakin beya wakin jatun tae juchupaunibu natian jadi nuitapaya medabewakin pe besti dayakunkainiwen taexun Jesucristonabun ja pepabu besti jatukidi shinankin jau medabewakubainunbunwen. 11Jaska inun, ainbuaibu beneyabia jawen benen jeneima kasmai mawaimaken yuxabudiamadan, jau ikunwainbun jaska shadabu jau jatu tanatan medabewayamakubainunbunwen, Jesucristo dayaxunkatsi yubakabiaima jakimatan juniwen kemui ana beneyakatsis itidubukidan. 12Janua ana beneyama ikunwainbu medabewai jatube dayakatsi yubakabiaima ibubis shinan betsatan ja yubakaima ana shinanma kanei chakabuaya Dios jatuki sinatatiduki. 13Jaska inun, yuxabudiama jatun piti inun jatun mabu inankin man jatu medabewaiwen taea jaska besti bi ana dayakatsi ikama jiwe tibi anu besti jikikunkauni chikish pikutidubuki. Ja chikish pikuimadan, jaska bestiama jiwe betsa tibi anu tsauxun jatubetan chani yui inun betsabuki chanichakakin jaska chani yui beyatidubuki, jaskai chakabui pikuidan. 14Ikunwanbuman jau nukuki kaxeyamanunbun ainbu beneyabiaima ma jawen bene mawa kasmai jenebainima yuxabudiabumadan, jau ana beneyakubainunbunwen. Jaskatan bake bitan jatun jiwe medanua pe dayakin jau jatu duawakubainunbunwen. 15Uinwen. Jatidi ainbu yuxabudiama beneyabiani ana beneumaken jatu medabewabiabu ana Jesucristo chibankatsi ikama Satanásan jaska bechipaiai chibainbu uinkin eska en mia yunuaii.

16Januxun yuxabu beneuma nuitapai enayakenan, jau jawenabun medabewakubainunbunwen, ikunwainbukidi shinankin jatu bika wamamadan. Jakia ikunwainbu ichaxun yuxabu betsabu enauma besti medabewatidubuki, jatun piti inun jatun mabu jawa jayamaken jatukidi shinankinan.

17-18Mekenikabukidi ana mia yuinun ninkawe. Moisin Diosun jancha kenekin: “Min jemaintin anuxun min ina awan jawen taewen min xekiwan pema pema akin mia xemexunaya dispiwen xenexyamakanwen, jau dabukun pinunan”, iwanan, yununiki. Jaska yuikinan: “Dayakapabu jau jatu pakakubainunbunwen”, ani keska wakin mekenikabu tibi jabun matu yusianbudan, jadatuda bestitun Diosun jancha matu yusin jenekatsi ikama matu yusinkin matu medabewakubainaibuwen taexun matundi ja matun mekenika duawakin peiwen kasmai jawadawen medabewakin jawen jawada inankubainkanwen.

19Jaska inun, mekenikatun chakabu wakin kaneaikidi juni bestichai miki chanikin jakidi mia yuiai ninkayamayuwe. Jakia mekenikakidi jabias chakabukidi dabe kasmai dabe inun bestitun mia yuiaibu: “¿Chanimenkain? ¿Chanimadaka?” ikin unanti watiki. 20Januxun chakabu wakubainaibu pewanun itan Dioski jatu datemakin dasibibudi jau datedianunbun ichaxun ninkaibun pewakin jatu mesewakin xabakabi nemakubainwen.

21Natianan, Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucristo inun jawen nai tsuma katuabun jabun ea ninkaibun en mia yunu kayabiai ea ninkawe. Min jaibuaibu kasmai yuda betsabu tsuanda jamapai mekin chakabu washinamenkain, chakabu wamamenkain, bebunkidi chakabu shinanma dasibibu jabias ma miki chaniaibun besti unanti watan jatu pe wakubainwen. 22Ja dikabi jau tsuanda Diosun daya axunun katukatsis ikinan, jin jin, iwanan, uindiama mamepixun jawaida Dios yukaxunyamawe. Jakia jawen chakabu unandiama kanekin min jawaida katuken: “¿Jawen chakabudan, unanma ikimenkain?”, iwanan, mikidi shinantidubuki. Jaska juni betsan chakabu min pewaxuntidumadan, mimebi mekekin uindakubainwen.

23Min jatu babu min isinkunkainmiswen taexun ana unpax besti akama uva vino juxkeishtatan akubainwen, badi tibidan.

24Jaska inun, jatidi ikunwanbiakin yudabun bedubi chakabu wamisbuki. Betsabun june chakabu wadiamisbuki. Jaskaibu jatu uinbiamisbuken mian jawa unanma jawaida jatu katukin mamepiyamakubainwen, chipu jatun chakabu taxnitidukidan. 25Jabiaskadi wakin medabenankin pepawaibu bebunkidi unanmisbuki. Jakia betsabun chakabuwakin june abiaya atimas tapindiamisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index