Search form

1 Timoteo 5:17-18

17-18Mekenikabukidi ana mia yuinun ninkawe. Moisin Diosun jancha kenekin: “Min jemaintin anuxun min ina awan jawen taewen min xekiwan pema pema akin mia xemexunaya dispiwen xenexyamakanwen, jau dabukun pinunan”, iwanan, yununiki. Jaska yuikinan: “Dayakapabu jau jatu pakakubainunbunwen”, ani keska wakin mekenikabu tibi jabun matu yusianbudan, jadatuda bestitun Diosun jancha matu yusin jenekatsi ikama matu yusinkin matu medabewakubainaibuwen taexun matundi ja matun mekenika duawakin peiwen kasmai jawadawen medabewakin jawen jawada inankubainkanwen.

19Jaska inun, mekenikatun chakabu wakin kaneaikidi juni bestichai miki chanikin jakidi mia yuiai ninkayamayuwe. Jakia mekenikakidi jabias chakabukidi dabe kasmai dabe inun bestitun mia yuiaibu: “¿Chanimenkain? ¿Chanimadaka?” ikin unanti watiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index