Search form

2 Corintios 11:26

26Jaska inun, Jesúsun kakapekidi yusiin nun kakunkaunai jaska tibi mese en binukubainmis matu ana yuinun ninkakanwen. En jene pukei kaya jawaida bai mata bekin ea xaxu nadabea inun main pukei nua maexbain jasai en mawakeankunkainiki. Ja inun, main en kaya yumetsubundi ea mesewatan en jamapai ea bianibuki. Ja inun, enabu inun enabuman ea ichakawakin ea date date akubainyamabuki. Ja inun, maewan tibi anuxun inun janu jiweabumanuxun junibun ea ichakawanunbun yuinaka piananbun ea pikeanyamaki. Ja inun, ianenwanu niwe xaxuwen en kaya niwewan mese bekin ea datekubainyamaki. Ja inun, nukubetan ikunwainbu jabun ikunwanchakaibun ea bikawakin ekidi chanichakubainyamabuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index