Search form

2 Corintios 11:3-4

3-4Jesúskidi nun ma jaska matu yusinbianiken yusinan betsabu buxun matu padankin jaska Jesúskidi nun matu yusinsma Jesús betsa keska wakin matu yusiainbu jawaida jatun jancha jawendua bechipaikin man jatu ninkakubainmiski. Ja inun, nukubun Diosun Yushin Pepa matuki nun ma matu dasiwabiayamaken yushin betsakidi matu yuiaibu man jawaida achimamiski. Ja inun, jaska kakape nun matu yuiama ibiayamaken kaka betsa man jawaida chibainwen taea matuwen en dateaii. Jaska Edén bai anuxun dunun Eva padani keska wakin jawada pepa Cristokidi man ma jayabia jenetan jabun chakabu chibain man jamakidi benuaibuwen en matuwen dateaii. 5Jaska inun, ean en shinanan, jabu chipu kabiaxun jancha jawenduawen matu yusinkin ea binunkatsis ikaibudan, jawa ea binutidubumajaidaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index