Search form

2 Corintios 13

Corinto anuabun jau jatunmebi unantinanunbun Pablon jatu yununikiaki, na janchadan

1-4Yudabu mai jidabi anu mekenun ika Jesús babuyuniken junibun achixun cruzki netantan tenainbu Jesúsun jatu nemamaken janua ma tenanbu Diosun jawen kushipawen ana bestenwaniki. Jaskaken nukun Xanen Ibu keska babuyui jawen kushipa Diosun nukuwen matu unanmamiswen taea niti ikama Cristobe nun jiwekuinkunkainxanaii. Jabiaskabiaken Criston kushipawen en matu yunumismenkain man unankatsis ikaibu matu anu ana kaxun Criston jancha chanima kushipawen en matu ja atidu en matu uinmai kaxanaii. En matu yusintani ana matu yusiin matube ana ka jiwea en yubakayama keska chai jiwebia matu dapixun en yuiai keska ana en matu banabimai ninkaidakanwen. Jadatubunda ikunwainbun chakabuwakin jatun juinti ana pewadiabuma en ana jatuwen nuiama iki kaxanaii. Eska Diosun yunua Moisin jatu yununiwen besti nun jatu unanti watiduki: “Tsuanda chakabuwai jawen jancha unankin yuda dabe kasmai dabe inun bestitun jakidi chanii pikuaibun jabun jancha ikunwantidubuki”, ini ja yusian chibain matun ichati anu ichaxun jabu chakabumenkain jaska unantinain chitenamei penamebukunkanwen. 5Jaskaken matu anu en ana kadiamaken Jesucristo matuki dasia man jaska ikunwankin pewaimenkain. Matunmebi uinkin matun shinan uke medan unankanwen. Betsabun man ikunwainmenkain. Betsabun man daki ikunwanbumaki. Matunmebi ibubis unantinankanwen, jaska man kaneamamenkainan. 6Jamen nun jabun matu yusinmisdan, jawa chakabu wakin daka kanekin nun matu uinmachakai jawa chintuanma nun Jesús ikunwain man nuku unantidubuki. 7Nukukidi shinankin unanti wakin jatibunda nukun yusian man bechipaiamabiaken jaska nukukidi man shinain nun jawen nuiamaki. Jakia man pe besti jiwenunbun nun matuwen nuikunkainaii. Jaska man jiweabu jau jawa chakabun matu achiyamanun Diosun kushipa nun matu yukaxunkubainaii. 8Jaska wakin chanima jancha nun danantidumaki. Jakia chanima janchawen xabakabi nun matu axuankeakemiski. 9Jaska inun, Diosun matun shinan kushipa waya jau niti ikama man pepaki nukununbun nun babubia benimakin Dios nun matu yuka jenexunama ikunkainaii. 10Jaskaken matu uin kaxun matu ja akin nishmawakin en matu ana babu wayamaxanun jakia medabewakin en matu kushipa wakubainxanun nukun Xanen Ibun jawen kushipa ea inaniwen matu yamawama man ikunwainbu en matu kushipa wakatsis ikaii. Jaskawen taea matu anu kadiama bebunkidi en jancha kenexun en matu bumaiwen taexun shinaindakanwen.

11En betsabu inun en puibuun, matu kenexunkin ma en keyuai ninkaidakanwen. Epa Diosun duawakin medabewakin unanuma matu jiwemakatsi ikaya matun juinti benimakin jawada Diosun matun jiwea matu pewamakatsis ikai adikanwen. Ja inun, punu nuka pesbudan, jau medabenankin matu benimawanunbun Dios jatu yukaxunkanwen. Man jaskai jiweabu Diosun matu bechipaikin matu unanuma jiwemai matube jiwekunkainxanikiki. 12Ja inun, nukunabu matuki nukuaibu Jesúsun kenawen yuka iki benimai ikukunankubainkanwen. Ja inun, ikunwainbu Macedonia anuabun jatun jancha matu bumadiakanikiki.

13-14Nukun Xanen Ibu Jesucriston jawen pepawen jau matu duawakubainunwen. Ja inun, matuwen nuikin Diosun jau matu medabewakubainunwen. Ja inun, Diosun Yushin Pepatun jau dasibibu matu jaibunamemakubainunwen.

Jatiski, en janchadan.

Pablo

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index