Search form

2 Corintios 13:1-4

Corinto anuabun jau jatunmebi unantinanunbun Pablon jatu yununikiaki, na janchadan

1-4Yudabu mai jidabi anu mekenun ika Jesús babuyuniken junibun achixun cruzki netantan tenainbu Jesúsun jatu nemamaken janua ma tenanbu Diosun jawen kushipawen ana bestenwaniki. Jaskaken nukun Xanen Ibu keska babuyui jawen kushipa Diosun nukuwen matu unanmamiswen taea niti ikama Cristobe nun jiwekuinkunkainxanaii. Jabiaskabiaken Criston kushipawen en matu yunumismenkain man unankatsis ikaibu matu anu ana kaxun Criston jancha chanima kushipawen en matu ja atidu en matu uinmai kaxanaii. En matu yusintani ana matu yusiin matube ana ka jiwea en yubakayama keska chai jiwebia matu dapixun en yuiai keska ana en matu banabimai ninkaidakanwen. Jadatubunda ikunwainbun chakabuwakin jatun juinti ana pewadiabuma en ana jatuwen nuiama iki kaxanaii. Eska Diosun yunua Moisin jatu yununiwen besti nun jatu unanti watiduki: “Tsuanda chakabuwai jawen jancha unankin yuda dabe kasmai dabe inun bestitun jakidi chanii pikuaibun jabun jancha ikunwantidubuki”, ini ja yusian chibain matun ichati anu ichaxun jabu chakabumenkain jaska unantinain chitenamei penamebukunkanwen. 5Jaskaken matu anu en ana kadiamaken Jesucristo matuki dasia man jaska ikunwankin pewaimenkain. Matunmebi uinkin matun shinan uke medan unankanwen. Betsabun man ikunwainmenkain. Betsabun man daki ikunwanbumaki. Matunmebi ibubis unantinankanwen, jaska man kaneamamenkainan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index