Search form

2 Corintios 2:10-11

10-11Jaska Satanásan nuku padankatsis ikai nun unanjaidaya jau nuku chakabun maemayamanun jawada ja junin akubainyama jakimakin jadi jakimawatan man ana shinanbumaken matun shinan pe unankin eadi jakimai en ana shinanmadiki. Medabewakin en matu kushipa wakatsi ikaii. Criston en shinan ea bebunxun unanyan jawada chakabu man jakimaimaken eandi ja junin chakabuwayama en ana jaska jakidi shinantidumadiki.

Diosun Cristoki nuku dasiwatan jamapai bika nuku binumamiskiaki, na janchadan

12Ja inun, Diosun kakape Cristokidi datan akin yusinkatsis iki Tróade maewan anu en jikiaya yuda ichapabu Diosun ea ninkamaya tsuabunda ea nemamabiaken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index