Search form

2 Corintios 2:6-8

6-8Na besti en matu yuiai ninkakanwen. Jawen chakabuwen taexun man ja taxnimaima matube ana ichatiduma tenejaidakubainkin jatixun ma bika tenemaima jenetan ikunwain jau jeneyamanun matu man jawen nuiai jau unanun ana itan beyawakin daewadikanwen. Jakidi jawen chakabu ana shinanma jakimawakin matudi jakimadikanwen. 9Jaska inun, en matuki chiti itan jaska en matu yusinkubainmis ja chibankin man amis unanun, iwanan, matu kenexundi bumakin jakidi en matu jaska yunuimaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index