Search form

2 Corintios 3

Corinto anua ikunwainbu uinkin Pablon jatu yusinmiskidi unantidubukiaki, na janchadan

1Na jaska en ana matu yuiaidan, ana nukunmebi nun kenkatsi ikamabia chanima besti en matu yuiai ninkakanwen. Tsuanda jatu yusintanun ika jukin jabun keneya bemisbuki. Jamen nuku ikidan, juni betsan keneya nun mapuisbumaki. Janua matun mae anuadi nun kaya jau medabewakin nuku ii pewaxanunbun matun keneya nun kaismadiki. 2Nun ma matu yusinmiswen taea matun shinan betsa watan matun jiwea betsa watan man ma pepa besti jiwea jatu uinmaidan, jaska nun matu yusinmis unaki kenea keskama nukun juintiki kene nea keska dasibibun ja kene uian keska wakin matu uinkin unankanikiki. 3Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Moisés inankin mishkiki Diosun kenekin netani keska wakin natian xabakabi matu uinunbun nukun yusianwen Criston jawen Yushin Pepawen chinta tuxkutimawen matun juintiki kenea keska wakubainikiki. Jakia Dios jiweatun Yushinin matun shinan betsa wamakin matun yudaki jawen kene netan keska waikiki.

4-5Ja inun, nukunmebi nun ikai keskai nun kentiduma inun nukunmebi nun jawa atidumabia jawada dasibi nuku amakin Diosun jawen kushipawen nuku amamiski. Na jaska en matu yusinmisdan, Cristowen taea Dios nun ikunwanpakeaii, nun ana chintuanmadan. 6Jesucristo mawaiwen Diosun jawen nuku yuba bena wai maewakinan, ana jakidi kenewen akama iniki. Jakia ja binumakin jawen Yushin Pepawen aniki. Jaskawen taexun tsuabuda Diosun jawen taexun nuku tapinma nun jawen dayadubu besti nuku wamiski. Jamen Moisés Diosun yusinkin jawen yunuti inun jawen nemati inankinan, tsuanda ja yuba meneamaken jawen jatu kupikatsi amaniki. Jakia Diosun Yushin Pepatunan, nuku jaska wama ja binumakin jawen yuba benawen nuku jiwea inankubainikiki, nun jabe jiwepakexanunbunan.

7Diosun jawen yunuti inun jawen nemati mishkiki kenexun Moisés inan jatu unanmakin yuikubainun ika mati anua Moisés butuken jawen besu chaxakidankidanai mainbiaya jawen datekin Israelbun Moisés beistidubuma inikiaki. Jaska jatu wabiani dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati Moisés inani tsuabunda chibantidubuma ja dayani kanemisbu Diosun jawendi jatu kupixanikiki, niti akama Diosuma mawa kayabi tenemakinan. 8Jakia jaska nukun chakabu Criston buakatsis inikidi Diosun Yushin Pepatun nuku yubakin jawada Diosun Moisés yusian yusin jawen besu chaxa chaxa iki kushipai chani pejaidabianiken jawen Yushin Pepatun jaska wani ana binumaikiki. 9Eskati wakin aniki, ana matu yuinun ninkakanwen. Jawada Diosun Moisés yusini pebiaken tsuanda: “Dasibi Moisin jancha en chibantidumaki”, ixun chakabuwaibu jawen taexun unantan jatu kupiti kaka waniki. Jaska jawada Moisés yuini kushipabiaken Diosun jawen bakewen taexun binumakin Diosun nuku ma pepawaikiki. 10Jaska inun, jaska Diosun Moisés yusini pebia jawauma keska jawen yuba benawen binujaidaikiki. 11Ja inun, jawada mishkiki Diosun Moisés kenexun inani jawen yuba pebia bextekei bexmasaya janua Cristowendi nuku ana yuba bena wani nun ma tapian pejaidakunkainxanikiki, niti ikama ikibi ikidan.

12-13Eska Israelbun Moisin besu uinkin jawada chaxajaida maiin bexmasai jau uinyamanunbun Moisin tadi tuaxwen jawen besu junei bepukukunkaini keskama jaska nukundi nun ikunwainbu Cristo manakakin nukun jancha jakidi juneama jawa dateama xabakabi nun yusinkubainaii. 14-16Jaska Moisin jancha danankubidanaibu jatun juinti Diosun kushiwani keska wakin natian jabias yubani jancha betsabun danandiaibu jatun juinti Diosun kushiwadiamiski. Moisin jancha keneni yuiaibu jatu ninkamamakin bepukin junemiski. Tsuabunda Cristo danankin Moisin jancha ninkatidubumaki. Tsuabunda na jabiatian Dios kenwanun, iwanan, benakin Dios unankatsis ikaibu jancha xabakabiwen Diosun jatu ninkamamiski. Jaskaken Cristo ikunwanun ikaibu Diosun jatun juinti ana kushiwama inun Moisin jancha ana bepuama xabakabi tapinkin ninkatidubuki. 17Janua nukun Xanen Ibu inun jawen Yushin Pepatun jabiaskas shinainbun jawen Yushin Pepatun nuku mekeaya chakabun nuku ana tsumama inun pepanun, iwanan, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés yusiniwen nuku ana bikawatidumaki. 18Jaskaken dasibi nun Jesucristo ikunwainbudan, ja yusiniwen nukun besu inun nukun shinan nuku ana bepuamaki. Nukun Xanen Ibun nukun shinan nuku betsa wakubainaya jawen kushipawen ja itsa nuku wakubainikiki. Unanxubida nukun jiwea betsa wakin nuku pewakubainikiki. Nuku jaska wakin nukun Xanen Ibun jawen Yushin Pepawen nuku jatu uinmakubainikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index