Search form

2 Corintios 3:12-13

12-13Eska Israelbun Moisin besu uinkin jawada chaxajaida maiin bexmasai jau uinyamanunbun Moisin tadi tuaxwen jawen besu junei bepukukunkaini keskama jaska nukundi nun ikunwainbu Cristo manakakin nukun jancha jakidi juneama jawa dateama xabakabi nun yusinkubainaii. 14-16Jaska Moisin jancha danankubidanaibu jatun juinti Diosun kushiwani keska wakin natian jabias yubani jancha betsabun danandiaibu jatun juinti Diosun kushiwadiamiski. Moisin jancha keneni yuiaibu jatu ninkamamakin bepukin junemiski. Tsuabunda Cristo danankin Moisin jancha ninkatidubumaki. Tsuabunda na jabiatian Dios kenwanun, iwanan, benakin Dios unankatsis ikaibu jancha xabakabiwen Diosun jatu ninkamamiski. Jaskaken Cristo ikunwanun ikaibu Diosun jatun juinti ana kushiwama inun Moisin jancha ana bepuama xabakabi tapinkin ninkatidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index