Search form

2 Corintios 3:14-16

14-16Jaska Moisin jancha danankubidanaibu jatun juinti Diosun kushiwani keska wakin natian jabias yubani jancha betsabun danandiaibu jatun juinti Diosun kushiwadiamiski. Moisin jancha keneni yuiaibu jatu ninkamamakin bepukin junemiski. Tsuabunda Cristo danankin Moisin jancha ninkatidubumaki. Tsuabunda na jabiatian Dios kenwanun, iwanan, benakin Dios unankatsis ikaibu jancha xabakabiwen Diosun jatu ninkamamiski. Jaskaken Cristo ikunwanun ikaibu Diosun jatun juinti ana kushiwama inun Moisin jancha ana bepuama xabakabi tapinkin ninkatidubuki. 17Janua nukun Xanen Ibu inun jawen Yushin Pepatun jabiaskas shinainbun jawen Yushin Pepatun nuku mekeaya chakabun nuku ana tsumama inun pepanun, iwanan, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés yusiniwen nuku ana bikawatidumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index