Search form

2 Corintios 3:6

6Jesucristo mawaiwen Diosun jawen nuku yuba bena wai maewakinan, ana jakidi kenewen akama iniki. Jakia ja binumakin jawen Yushin Pepawen aniki. Jaskawen taexun tsuabuda Diosun jawen taexun nuku tapinma nun jawen dayadubu besti nuku wamiski. Jamen Moisés Diosun yusinkin jawen yunuti inun jawen nemati inankinan, tsuanda ja yuba meneamaken jawen jatu kupikatsi amaniki. Jakia Diosun Yushin Pepatunan, nuku jaska wama ja binumakin jawen yuba benawen nuku jiwea inankubainikiki, nun jabe jiwepakexanunbunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index