Search form

2 Corintios 4

Jesucristokidi yusinkubauni eskanibukiaki, na janchadan

1Jaskaken Dios nukuwen dabanan ikin jawen yuba benakidi nun yusinun ixun nuku yununiwen taea jawen babui punu nukai nun bextekeisbumaki. 2Jakia jawa dakeama jawada junexun nun aisma inun, machupakin tsua nun padainsma inun, Diosun jancha jamakidi yuikin nun betsa waismaki. Nun jaska wamiswen taea jiwekin nun yusinmis Diosun unanyan jawen jancha nun matu xabakabi yusinkubainmiski, jau dasibibun nukun yusian ninkatan jatun shinan pewanunbunan. 3Cristokidi nun jatu yusiain ja jancha tsuanda ninkamadan, jancha bepukuaki. Jabu jatun chakabuwen benuxanaibun ninkatidubumaki. 4Tsuabunda jabun ikunwanbumadan, na mai anuxun jatun xanen ibu Satanásan jatu padankin jatun shinan nemakin bekun keska jatu wamiski. Jaskawen taexun Cristo, Dios itsa jiwea mekenika kushipa yudabu mawaxuntan jatun chakabu ana shinanma buakatsis ini ninkabiakin kaka pepa xabakabi ikunwantidubumaki. 5-6Jaska inun, mai damiwakin Diosun yuikin: “Meshu anua jau xabayununwen”, anixun jabiatundi nukun juinti anu xaba pexani keska wakin Diosun Cristo nuku unanmaya jawen kaka pepa Cristokidi nun xabakabi matu unanmakubainikiki. Jaskaken yusinkin: “Jesucristo nukun Xanen Ibu kayabiki”, ikin, “Jesucristo bechipaijaidakin nun matun dayadu bestiki”, ikin xabakabi dasibibuki chani ibubis nun keinsmaki.

Bika tenebiakin Pablon Dios ikunwankubainikiaki, na janchadan

7Ja inun, Diosun yusinkin jawen pepakidi nuku tapinmaya dasibi kushipa Diosuna inun nukunmebi nun jawauma jau man unanunbun nukun yuda babujaida, mai shumu pusimis keskabianu jawen kakape nukun juinti medan nuku netantan jawen tsumabu Diosun nuku waniki. 8-10Jaska inun, Jesús anibu keska wakin nukudi ichakawakin tenankatsis ibiaibun jamapai bika betsa betsapa nuku waibu tenekin Jesucristo nukun Xanen Ibu jiweatun nuku medabewakubainai chintuanma dasibibu nun jatu uinmakubainaii. Jaska tibi Jesucriston nuku medabewamis matu yuinun ninkakanwen. Jamapai bika betsa betsapa nuku tenemakin jadakidi nuku paxatimawabiaibun nukun Xanen Ibuan bai nun manaka besumawamaki. Ja inun, nuku tenankatsis ibiaibun jatuwen datekin nukun Xanen Ibu nun jenebainsmaki. Nuku nemanun ixun kuxakin nuku di abiaibunan, jawen taexun nuku yamawatidubumaki. 11Natian nukudi jiweyuxun Jesús nun chibainwen taexun nuku tenankatsis ibiaibun Jesús ini keska jiwediakin nukun yudawen nun jaskaxunai dasibibu nun jatu uinmakubainaii. 12Jaskaken xaba betsa nun matu mawabiaxunxanaya Jesucristokidi nun matu yusinmiswen taea niti ikama matudi benuama man jabe jiwepakexankanaii.

13Jaskakidi Davidin kenekin: “Dios ikunwain jakidi en janchakunkainaii”, ini keskai nukubundi Dios ikunwandiai jawada nun ikunwain nun jakidi yui janchadiakunkainaii. 14Ja inun, Jesús mawa Diosun bestenwanixun nukudi bestenwankin matudi bestenwandiatan Diosun ibubis nuku jabis beismakin nuku iyuxanai unankin jawen jancha nukundi nun yusinkubainaii, jawa dateamadan. 15Jaska inun, Diosun matu pepawaya midimabun Jesucristo ikunwantan benimakin man Dios kenjaidawanunbun jawada matuwen taea bika tenekin matu medabewanun ika nun ikunkainaii.

16-18Jawada bika xabakabi mekin nun teneai jawaida keyuxanaiwen nuiama jaska Diosun mekekin niti akama nuku jabe jiwemaxanai uindiamabia shinankin nun uinkatsis ikaii, ikibi ika junea keskadan. Ja inun, natian na jiweawen nun jiweaidan, bikaishta nun teneai jawama keskaki, jawaida jayabiatan keyumisdan. Jakia jaska jawen taea nun bika teneaidan, Diosun pewen kupikin nuku benimawa chakayamaxanai akunjaida bikatsi nun manaii. Jaskaken nukun yuda ewanai babui mawabiaya badi tibi Diosun nukun jiwea tibi uke medanua benawakubainaya punu nukai nun chintuntidubumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index