Search form

2 Corintios 4:5-6

5-6Jaska inun, mai damiwakin Diosun yuikin: “Meshu anua jau xabayununwen”, anixun jabiatundi nukun juinti anu xaba pexani keska wakin Diosun Cristo nuku unanmaya jawen kaka pepa Cristokidi nun xabakabi matu unanmakubainikiki. Jaskaken yusinkin: “Jesucristo nukun Xanen Ibu kayabiki”, ikin, “Jesucristo bechipaijaidakin nun matun dayadu bestiki”, ikin xabakabi dasibibuki chani ibubis nun keinsmaki.

Bika tenebiakin Pablon Dios ikunwankubainikiaki, na janchadan

7Ja inun, Diosun yusinkin jawen pepakidi nuku tapinmaya dasibi kushipa Diosuna inun nukunmebi nun jawauma jau man unanunbun nukun yuda babujaida, mai shumu pusimis keskabianu jawen kakape nukun juinti medan nuku netantan jawen tsumabu Diosun nuku waniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index