Search form

2 Corintios 5:11

Criston Dios nuku daewaxunkin nuku jaibuwamanikiaki, na janchadan

11Jaskaken nukun Xanen Ibun kushipa meseki datekin jawen kaka pepakidi yudabun jau Jesús ikunwanunbun nun jatu yusinbaunai jaskai nun jiwemis Diosun nuku unanjaidaikiki. Jaskawen taexun jau man tapindianunbun pe jiwekin jancha chanima nun matu yusinmis unankin man shinantiduki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index