Search form

2 Corintios 6

1-2Ja dikabi yuda tibi Diosun yuikin:

“En tsuada ninkakatsis ikaya

min ea kenaya min jancha ninkatan

ja xaba ikaitian en mia mekekin medabewaxanaii”,

ikaya ninkatan Isaíasin keneniki. Jaska xabakabi en matu shinanmai ninkakanwen. Natianan, Diosun matu ninkakatsis ikikiki. Ja inun, natian matu mekekatsis idiaikiki. Jaskaken man Diosbe dayakin axunmis matu yununun ninkakanwen. Jamenmens Diosbe jaibunamei bepadameama ikun kayabi Diosun jawen pepa ma matu uinmaki. Dananyamakanwen. Jaskawen taea nukudan, nun Diosun daya axunkin medabewai dayaxunikabuki.

Jamapai bika Pablo tenemabiabu chintuanma xabakabi jatuki chaninikiaki, na janchadan

3Dios nun dayaxunaiwen taexun jau tsuabunda: “Man kaneaii”, iki jau nukukidi janchayamanunbun pe jiwekunkainkin nun tsua kanekin uinmachakaismaki. 4Jakia nun jaskai Diosun tsuma ikinan, eskawen nun matu uinmamiski. Jamapai bika nuku tenemaibu mei jawa jayama nuitapakin nun jawa jatu kemama tenekubainmiski. 5Eska tibi nuku wabu meidan, nuku unanbuman nuku kusha kusha akinan, nuku bichikinan, nukuki xukubidan jancha chakabuidan, daya kushipa meidan, uxa tenekin buni tenetan nun Dios dayaxunkunkainmiski. 6Jaska inun, nukun jiwea pepa kayabi nun jatu uinmaidan, tsua padanma inun, unanepai sinatama chanima nun ikun kayabi ikai Diosun Yushin Pepatun kushipaya nun Diosun tsumabu chanima nui kayabi nun jiwekunkainmiski. 7Ja inun, Diosun kushipa nuku medan nun jayawen taea kaka chanima nun yuimiski. Jabias Diosun kushipa pepawen unanmakin nun jatu achimamiski. Ja inun, jabiawendi jakidi chakabu yuibiaibun nun jatu nemamiski. 8En janu jaska wakin jatu medabewa bestiaitian yuda betsabun nuku kenwainbun jatiditun yuankin nuku kenwainsbumaki. Ja inun, yuda betsabun nukukidi xechakaibun betsabun nukukidi pe yui janchamisbuki. Ja inun, yuda betsabun nukun yusian danain: “Machupaki”, nuku wabiaibun chanima yui besti nun janchakunkainmiski. 9Yuda ichapabun nuku uinsma akawabiaibun betsabun nuku unanjaidamisbuki. Danankin nuku debu wapaibiabu jabiaskabia nun jiweyukunkainaii. Nuku ichakawabiakin jawa nuku tenandiabumaki. 10Ja inun, jabun nuku shinan nun punu nuka dabanen shinankanikiki, Cristo chibain nun shinanchankain nun benimabiakunkainaya nun jamen nia nuitapai keska shinanmisbuki, nun jatu tapinmai ichapa enayabiakenan. Nukubudan, nun jawa jayama keskabia dasibi Diosun nuku jaya wamiski.

11Corinto anuxun ebetan ikunwainbuun, jancha matu bumai jawa juneama jancha xabakabi besti nukun shinanen jawa texewama nun matu yuiaiwen taexun 12jaska man nukukidi shinanmis shinaindakanwen. Nun matuwen nuikin nun matu dananmabiaken matundi matun nui uinmakin man nuku jawa waismaki. 13En matu yuiai ea ninkakanwen. Man en bake keskabu en matu waii: “Medabewai jaska en matuwen nuimis keskai duapai ewendi nuikanwen”, iwanan, en matu kenexunaii.

Ikunwanbumabe ketaxametimakiaki, na janchadan

14Jaska matubun man ikunwainan, ja jabun ikunwanbumabe Diosun matu ana jatube ketaxamekatsi ikama shinanixun shinanmiskidi matu yuinun ninkaidakanwen. Jawada Diosuna pepadan, ¿ja danain pepabe jusitidumen? ¿Xaba pebiaken mexun jaibuai xabatidumen? 15Jabiaskadiai Cristo Satanásbe jaibunain pepatidumaki. Ikunwainbu betsadi ikunwanbumadi jatube jaibunain pepatidumaki. 16Januxun Dios kenwanti Templodan, januxun yushin dami betsa ja medanxun kenwantidubumaki. Nukun yudadan, januxun Dios jiwea kenwanti Templo keskaki. Jaska Diosun jamebi ibubiskidi yuini ninkakanwen:

“Jabu anu jiwei jatube nikukaini

ea en jatun mekenika Dios ikaya,

jabudan, enabu ixankanikiki”,

17ikaya kene betsawen ana jabias janchawen Dios Yavén yuikin:

“Jabun ea danainbu anua kainbainkin jenebainkin

ana chakabu mei atimapayamakanwen.

Man jaskakunkainaya matuwen benimakin en matu beyawaxanaii,

18matu jaska watan en bakebu matu wai

matun epa en ikunkainxanaii”.

Dios kushipa dasibi binuatun yuiai jawen jancha yuixunikabun ninkatan keneniki.

Jabiaskadi en matu yuiaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index