Search form

2 Corintios 6:1-2

1-2Ja dikabi yuda tibi Diosun yuikin:

“En tsuada ninkakatsis ikaya

min ea kenaya min jancha ninkatan

ja xaba ikaitian en mia mekekin medabewaxanaii”,

ikaya ninkatan Isaíasin keneniki. Jaska xabakabi en matu shinanmai ninkakanwen. Natianan, Diosun matu ninkakatsis ikikiki. Ja inun, natian matu mekekatsis idiaikiki. Jaskaken man Diosbe dayakin axunmis matu yununun ninkakanwen. Jamenmens Diosbe jaibunamei bepadameama ikun kayabi Diosun jawen pepa ma matu uinmaki. Dananyamakanwen. Jaskawen taea nukudan, nun Diosun daya axunkin medabewai dayaxunikabuki.

Jamapai bika Pablo tenemabiabu chintuanma xabakabi jatuki chaninikiaki, na janchadan

3Dios nun dayaxunaiwen taexun jau tsuabunda: “Man kaneaii”, iki jau nukukidi janchayamanunbun pe jiwekunkainkin nun tsua kanekin uinmachakaismaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index