Search form

2 Pedro 2:1

Yusinan padanananmisbu eskaxankanikiaki, na janchadan

1Israelbu en xenipabu anu Diosun jancha yuixunika machupa nashui ika jayanibuki. Jabiaskadiai matu anudi yusinan machupa matu nashui idia jayabuki. Jabu jatun jancha jawenduabia jatun shinan chakabuwen matu daunkin akawakanikiki, nukun Xanen Ibun ma nuku meketi pewabianiken jawen kushipa danain padananainbudan. Jaska matu yusinkin jusiaibu Diosun jawaida jatu kupixanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index