Search form

2 Tesalonicenses 1:12

12Jaska en matukidi Dios yukaxunmiswen taexun matu uinkin nukun Xanen Ibu Jesús dasibibun kenwanxankanikiki. Man jaska waibu Jesúsun matu duawakin matu kenwandiaxanikiki, jaska nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston nuku bechipaikin jaska shinankubainmisdan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index